Nyckeltal för Subcom Sweden AB

Information 2023-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 671
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 202
Total omsättning 12 873
Rörelsens kostnader 2023-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 4 959
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 6 208
Personalkostnader 8 284
Avskrivningar 657
Summa rörelsekostnader -20 108
Rörelseresultat -7 283
Resultat 2023-12
Resultat före skatt -7 495
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -7 495
Årets resultat -2 695
Jämförelsestörande poster 2023-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 481
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 693
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -7 495
Bokslutsdispositioner 2023-12
Koncernbidrag 4 800
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2023-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 325
Goodwill 11 681
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 006
Materiella anläggningstillgångar 2023-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 1 841
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 399
Summa materiella anläggningstillgångar 10 240
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 128
Summa finansiella anläggningstillgångar 128
2023-12
Summa anläggningstillgångar 22 374

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 760
Summa varulager 760
Kortfristiga fordringar 2023-12
Kundfordringar 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 800
Övriga kortfristiga fordringar 4 108
Summa kortfristiga fordringar 9 065
Kassa och bank 2023-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 10 965
2023-12
Summa omsättningstillgångar 20 790
Summa tillgångar 43 163

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2023-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 7 700
Årets resultat -2 695
Summa fritt eget kapital 5 005
2023-12
Summa eget kapital 5 055
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2023-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 26 143
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 26 143
Kortfristiga skulder 2023-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 7 366
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 686
Övriga kortfristiga skulder 3 913
Summa kortfristiga skulder 11 965
2023-12
Summa eget kapital och skulder 43 163

Noter

2023-12
Antal anställda 19
Löner till styrelse & VD 376
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 5 629
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 2 200
2023-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 7 700
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 7 700
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2023-12
Kassalikviditet (%) 167,40 %
Soliditet (%) 11,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -148,27 %
Riskbuffert (%) -17,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -64,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 316
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Subcom Sweden AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord