Nyckeltal för Svenska BO Mäklarna Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 327 2 254 731 1 759
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 340 578 732 1 127
Total omsättning 667 2 832 1 463 2 886
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 564 902 691 1 211
Personalkostnader 1 105 1 932 1 673 1 932
Avskrivningar 119 0 0 14
Summa rörelsekostnader -1 788 -2 834 -2 364 -3 157
Rörelseresultat -1 120 -1 -901 -272
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -1 088 42 -849 4 733
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 088 42 -849 4 733
Årets resultat -1 088 42 -849 4 733
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 900
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 35 46 56 108
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 4 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 088 42 -849 4 733
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 615 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 615 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 900
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 177 0 0 370
Summa finansiella anläggningstillgångar 432 1 640 1 640 2 010
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 047 1 640 1 640 2 010

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 38 38 38
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 829 244 1 476 5 536
Övriga kortfristiga fordringar 198 69 1 524 1 572
Summa kortfristiga fordringar 1 027 351 3 038 7 146
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 247 9 913 7 116 3 630
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 275 10 264 10 155 10 775
Summa tillgångar 9 322 11 904 11 795 12 785

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 168 11 316 12 165 7 432
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 088 42 -849 4 733
Summa fritt eget kapital 9 080 11 358 11 316 12 165
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 9 200 11 478 11 436 12 285
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 58 75 61 199
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 64 351 298 301
Summa kortfristiga skulder 122 426 359 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 322 11 904 11 795 12 785

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 5 962,30 % 2 409,39 % 2 828,41 % 2 155,20 %
Soliditet (%) 98,69 % 96,42 % 96,96 % 96,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,83 % 0,37 % -7,42 % 38,53 %
Riskbuffert (%) -14,91 % -0,33 % -8,28 % 36,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -333,94 % 1,73 % -116,69 % 268,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!