Nyckeltal för Tage Rejmes i Linköping Bil Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 835 819 865 128 897 618 859 006
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 730 2 335 1 537 0
Total omsättning 836 549 867 463 899 155 859 006
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 86 971
Administrationskostnader 0 0 0 19 523
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 1 219
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 562 009 591 268 616 727 0
Övriga externa kostnader 67 113 63 223 62 579 0
Personalkostnader 100 020 92 517 91 714 0
Avskrivningar 70 930 72 001 78 103 0
Summa rörelsekostnader -800 072 -819 009 -849 123 -814 500
Rörelseresultat 36 477 48 454 50 032 44 506
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 15 255 41 837 28 569 27 677
Skatt 1 307 -732 155 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 29 006 41 681 41 750 36 019
Årets resultat 148 69 14 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 637 4 975 4 938 6 212
Räntekostnader till koncernföretag 5 444 4 594 6 515 7 390
Externa räntekostnader 7 075 7 154 6 981 7 309
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29 006 41 681 41 750 36 019
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -13 800 -42 500 -28 400 -27 677
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -13 751 156 -13 181 -8 342
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 313 021 279 090 283 521 309 059
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 313 021 279 090 283 521 309 059
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 416 10 153 10 671 35
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 416 10 153 10 671 35
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 322 437 289 243 294 192 309 094

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 89 477 77 242 87 345 144 308
Summa varulager 89 477 77 242 87 345 144 308
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 27 994 23 458 25 697 33 977
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 731 1 038 147 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 657 17 894 5 819 26 778
Summa kortfristiga fordringar 45 382 42 390 31 663 60 755
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 3 737
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 134 859 119 632 119 008 208 800
Summa tillgångar 457 296 408 875 413 200 517 894

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 349 279 265 265
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 148 69 14 0
Summa fritt eget kapital 497 348 279 265
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 697 1 548 1 479 1 465
Summa obeskattade reserver 160 250 146 498 146 655 133 474
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 37 759 31 387 30 286 29 234
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 180 776 151 348 152 388 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 180 776 151 348 152 388 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 12 072 11 426 20 469 49 757
Leverantörsskulder 20 615 20 300 11 074 17 206
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 510 963 188 224 995
Övriga kortfristiga skulder 43 617 45 405 50 661 61 763
Summa kortfristiga skulder 76 814 78 094 82 392 353 721
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 457 296 408 875 413 200 517 894

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 151 151 158 169
Löner till styrelse & VD 2 551 2 115 2 280 1 907
Varav tantiem till styrelse & VD 368 520 350 0
Löner till övriga anställda 60 317 61 240 60 861 62 867
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 35 171 27 359 26 802 30 517
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 742 612 588 566
Summa ansvarsförbindelser 742 612 588 566
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 59,08 % 54,28 % 38,43 % 18,23 %
Soliditet (%) 26,20 % 26,78 % 26,52 % 19,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,21 % 38,06 % 38,11 % 36,08 %
Riskbuffert (%) 4,90 % 8,68 % 8,43 % 6,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,97 % 3,46 % 3,15 % 2,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 416 420 400 383
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!