Nyckeltal för Tage Rejmes i Norrköping Bil Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 697 429 740 140 742 723 692 623
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 800 2 382 1 430 0
Total omsättning 698 229 742 522 744 153 692 623
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 76 211
Administrationskostnader 0 0 0 18 448
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 1 129
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 460 707 504 176 504 632 0
Övriga externa kostnader 61 197 59 811 58 102 0
Personalkostnader 93 397 86 075 83 775 0
Avskrivningar 65 107 61 449 65 336 0
Summa rörelsekostnader -680 408 -711 511 -711 845 -665 376
Rörelseresultat 17 804 31 011 32 264 27 247
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 275 21 354 27 210 14 114
Skatt 1 065 -698 98 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 308 24 131 24 850 19 829
Årets resultat 210 252 12 319
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 783 4 318 4 299 5 630
Räntekostnader till koncernföretag 5 378 4 599 5 522 6 278
Externa räntekostnader 6 312 6 599 6 467 6 770
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 308 24 131 24 850 19 829
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -21 800 -27 100 -13 795
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -9 033 -2 777 2 360 -5 715
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 263 471 236 367 238 736 256 903
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 263 471 236 367 238 736 256 903
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 240 9 378 9 857 31
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 240 9 378 9 857 31
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 272 711 245 745 248 593 256 934

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 85 989 79 204 91 532 127 733
Summa varulager 85 989 79 204 91 532 127 733
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 32 756 16 488 15 718 21 234
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 971 2 130 270 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 423 10 049 8 872 24 566
Summa kortfristiga fordringar 44 150 28 667 24 860 45 800
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 3 238
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 130 139 107 871 116 392 176 771
Summa tillgångar 402 850 353 616 364 985 433 705

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 323 1 071 1 059 740
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 210 252 12 319
Summa fritt eget kapital 1 533 1 323 1 071 1 059
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 733 2 523 2 271 2 259
Summa obeskattade reserver 119 730 110 697 107 920 110 280
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 42 283 35 513 35 344 34 528
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 165 298 121 539 143 182 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 165 298 121 539 143 182 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 15 009 0 0 45 135
Leverantörsskulder 15 597 16 477 9 238 11 505
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 973 707 92 180 638
Övriga kortfristiga skulder 41 227 66 160 66 938 49 360
Summa kortfristiga skulder 72 806 83 344 76 268 286 638
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 402 850 353 616 364 985 433 705

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 144 143 147 162
Löner till styrelse & VD 2 043 2 008 2 014 1 561
Varav tantiem till styrelse & VD 94 368 368 0
Löner till övriga anställda 56 479 55 834 55 829 58 411
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 33 349 24 915 24 850 27 834
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 831 695 690 673
Summa ansvarsförbindelser 831 695 690 673
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 60,64 % 34,40 % 32,60 % 17,11 %
Soliditet (%) 22,58 % 23,78 % 22,41 % 19,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,33 % 28,69 % 30,38 % 23,74 %
Riskbuffert (%) 1,12 % 5,21 % 5,26 % 3,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,20 % 1,75 % 1,73 % 0,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 406 404 393 370
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!