Nyckeltal för Tandläkare Åke Bröms AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 337 22 600 25 479 29 382
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 1 1 145 0
Total omsättning 19 338 22 601 26 624 29 382
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 19 422 19 480 23 184 24 895
Övriga externa kostnader 58 52 296 1 287
Personalkostnader 0 0 812 1 502
Avskrivningar 0 0 0 152
Summa rörelsekostnader -19 480 -19 532 -24 292 -27 836
Rörelseresultat -143 3 069 2 333 1 546
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -174 2 036 3 156 2 453
Skatt 0 427 715 553
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -452 2 716 2 055 1 345
Årets resultat -175 1 609 2 441 1 900
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 315 353 278 201
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -452 2 716 2 055 1 345
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 278 -680 1 101 1 108
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 760
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 760
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 760

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 34 616 35 250 32 429 25 424
Summa varulager 34 616 35 250 32 429 25 424
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 529 747 511 457
Summa kortfristiga fordringar 529 747 511 466
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 411 671 1 733 7 027
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 35 556 36 668 34 674 32 916
Summa tillgångar 35 556 36 668 34 674 33 676

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 34 342 32 734 30 829 29 729
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -175 1 609 2 441 1 900
Summa fritt eget kapital 34 167 34 343 33 270 31 629
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 34 287 34 463 33 390 31 749
Summa obeskattade reserver 403 680 0 1 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 49
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 866 1 526 1 284 777
Summa kortfristiga skulder 866 1 526 1 284 826
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 35 556 36 668 34 674 33 676

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 0 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 536 800
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 108,55 % 92,92 % 174,77 % 907,14 %
Soliditet (%) 97,27 % 95,35 % 96,30 % 96,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,31 % 7,77 % 6,15 % 4,13 %
Riskbuffert (%) -32,79 % -12,34 % -14,92 % -13,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,97 % 10,46 % 6,97 % 3,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!