Nyckeltal för Tandläkare Anna Eldh AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 139 8 395 7 231 7 701
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 116 141 120 87
Total omsättning 8 255 8 536 7 351 7 788
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 863 726 871 886
Övriga externa kostnader 2 027 1 383 1 287 1 466
Personalkostnader 3 554 3 538 3 164 3 173
Avskrivningar 50 59 61 52
Summa rörelsekostnader -6 494 -5 706 -5 383 -5 577
Rörelseresultat 1 762 2 831 1 967 2 211
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 764 2 830 1 965 2 206
Skatt 365 589 425 477
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 764 2 830 1 965 2 206
Årets resultat 1 398 2 241 1 540 1 730
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 2 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 764 2 830 1 965 2 206
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 80 130 146 132
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 80 130 146 132
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 80 130 146 132

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 148 106 104 86
Summa varulager 148 106 104 86
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 83 99 172 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 460 390 201 132
Summa kortfristiga fordringar 543 489 373 179
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 265 2 581 1 889 2 350
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 956 3 176 2 366 2 615
Summa tillgångar 3 036 3 306 2 512 2 747

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 518 77 37 8
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 398 2 241 1 540 1 730
Summa fritt eget kapital 1 916 2 318 1 577 1 738
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 2 036 2 438 1 697 1 858
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 182 202 152 136
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 818 666 663 753
Summa kortfristiga skulder 1 000 868 815 889
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 3 036 3 306 2 512 2 747

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 5 5 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 400 1 400 1 400 1 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 400 1 400 1 400 1 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 200 1 800 1 500 1 700
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 280,80 % 353,69 % 277,55 % 284,48 %
Soliditet (%) 67,06 % 73,74 % 67,56 % 67,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,64 % 116,08 % 115,79 % 118,73 %
Riskbuffert (%) 58,10 % 85,52 % 78,06 % 80,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,67 % 33,70 % 27,15 % 28,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!