Nyckeltal för Tandläkare Bert Josefsson Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 213 2 223 2 045 2 076
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 213 2 223 2 045 2 076
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 442 388 418 428
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 530 591 610 547
Personalkostnader 623 637 624 677
Avskrivningar 0 35 24 102
Summa rörelsekostnader -1 595 -1 651 -1 676 -1 754
Rörelseresultat 618 -339 369 323
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 432 -270 320 386
Skatt 80 0 85 82
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 432 -1 272 293 321
Årets resultat 352 -270 236 304
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -28 -942 -27 -33
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 11 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 23 2 40 5
Övriga finansiella kostnader 136 0 9 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 432 -1 272 293 321
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 002 27 65
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 35 59
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 2 3
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 37 62
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -28 -942 -27 -33
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 537 640 840 416
Summa finansiella anläggningstillgångar 988 1 089 1 266 835
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 988 1 089 1 303 897

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 12 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 60 35 55
Summa kortfristiga fordringar 36 60 47 55
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 67 113 113 145
Summa kassa och bank 714 550 2 048 2 569
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 817 723 2 208 2 770
Summa tillgångar 1 806 1 812 3 511 3 666

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 699 1 339 1 473 1 539
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 352 -270 236 304
Summa fritt eget kapital 1 051 1 069 1 709 1 843
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 171 1 189 1 829 1 963
Summa obeskattade reserver 0 0 1 002 1 029
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 26
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 26
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 24 46
Leverantörsskulder 58 123 43 56
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 410 410 406 390
Övriga kortfristiga skulder 167 90 208 156
Summa kortfristiga skulder 635 623 681 648
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 806 1 812 3 511 3 666

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 391 370 370 370
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 118,11 % 97,91 % 307,64 % 404,94 %
Soliditet (%) 64,84 % 65,62 % 73,13 % 74,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,89 % -106,98 % 11,41 % 11,80 %
Riskbuffert (%) 7,68 % -70,41 % 4,55 % 8,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,34 % -57,31 % 11,93 % 15,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!