Nyckeltal för Tandläkare Christina Lindh Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 709 2 965 2 135 3 010
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 44 61 21
Total omsättning 2 720 3 009 2 196 3 031
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 273 238 250 474
Övriga externa kostnader 768 699 814 773
Personalkostnader 1 748 1 748 1 270 1 491
Avskrivningar 0 5 55 161
Summa rörelsekostnader -2 789 -2 690 -2 389 -2 899
Rörelseresultat -69 318 -192 132
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 11 235 50 170
Skatt 10 51 18 45
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -69 315 -198 117
Årets resultat 1 184 32 126
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 3 6 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -69 315 -198 117
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 80 -80 248 53
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 60
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 5 60
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 5 60

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 25 31 40 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 82 66 115 43
Summa kortfristiga fordringar 107 97 155 98
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 647 647 647 647
Summa kassa och bank 402 517 179 503
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 156 1 261 981 1 248
Summa tillgångar 1 156 1 261 986 1 308

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 797 613 581 455
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 184 32 126
Summa fritt eget kapital 798 797 613 581
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 898 897 713 681
Summa obeskattade reserver 0 80 0 248
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 54 138
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 54 138
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 54 84 84
Leverantörsskulder 94 76 56 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 164 154 79 84
Summa kortfristiga skulder 258 284 219 241
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 156 1 261 986 1 308

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 350 350 350 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 350 350 350 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 197,29 % 216,20 % 152,51 % 249,38 %
Soliditet (%) 77,68 % 75,81 % 72,31 % 66,04 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,68 % 32,95 % -27,77 % 13,55 %
Riskbuffert (%) -6,27 % 24,23 % -21,67 % 6,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,58 % 10,52 % -9,56 % 3,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!