Nyckeltal för Tandläkare Fredrik Siedberg Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 779 4 398 4 331 4 381
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 144 0 0
Total omsättning 4 783 4 542 4 331 4 381
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 599 522 432 498
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 954 860 1 365 1 969
Personalkostnader 1 446 1 531 770 690
Avskrivningar 188 24 36 52
Summa rörelsekostnader -3 187 -2 937 -2 603 -3 209
Rörelseresultat 1 597 1 606 1 728 1 172
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 4 989 1 588 1 493 1 003
Skatt 361 345 324 233
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 251 1 746 1 677 1 055
Årets resultat 4 628 1 242 1 170 770
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 400 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 443 280 100 29
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 188 140 150 146
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 251 1 746 1 677 1 055
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -262 -158 -184 -52
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 438 686 85 121
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 16 16 16 16
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 454 702 101 137
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 400 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 70 70 70
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 70 70 70
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 454 772 171 207

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 82 277 269 373
Summa kortfristiga fordringar 82 277 269 373
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 12 232 8 970 8 792 8 794
Summa kassa och bank 7 405 8 456 7 548 6 174
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 19 720 17 703 16 609 15 340
Summa tillgångar 20 174 18 475 16 780 15 547

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 5 819 4 977 4 307 4 238
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 628 1 242 1 170 770
Summa fritt eget kapital 10 447 6 219 5 477 5 008
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 11 647 7 419 6 677 6 208
Summa obeskattade reserver 3 167 2 905 2 747 2 563
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 741 7 559 6 872 6 072
Summa långfristiga skulder 4 741 7 559 6 872 6 072
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 60 137 66 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 559 454 419 640
Summa kortfristiga skulder 619 591 485 705
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 20 174 18 475 16 780 15 547

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 061 1 141 1 057 1 370
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 469 496 460 642
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 570 400 500 700
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 1 209,53 % 1 477,66 % 1 611,75 % 928,65 %
Soliditet (%) 69,30 % 51,75 % 51,86 % 52,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,56 % 18,26 % 19,27 % 13,03 %
Riskbuffert (%) 23,92 % 8,64 % 9,03 % 5,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 105,94 % 36,52 % 35,26 % 20,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 354 380 352 457
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!