Nyckeltal för Tandläkare Hans Backman Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 083 1 089 375 1 179
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 336 0
Total omsättning 1 083 1 093 711 1 179
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 246 214 79 389
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 528 468 337 438
Personalkostnader 277 231 414 426
Avskrivningar 9 111 120 182
Summa rörelsekostnader -1 060 -1 024 -950 -1 435
Rörelseresultat 23 69 -239 -255
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 10 57 -254 -229
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 57 -254 -269
Årets resultat 10 57 -254 -229
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 12 14 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 57 -254 -269
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 40
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 202 202 202 202
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 35 0 111 231
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 237 202 313 433
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 237 202 313 433

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 7 8 10
Summa varulager 6 7 8 10
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 86 68 107 150
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 100 44
Summa kortfristiga fordringar 86 68 207 194
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 538 630 363 573
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 630 706 578 777
Summa tillgångar 867 908 890 1 210

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 521 465 718 948
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 57 -254 -229
Summa fritt eget kapital 531 522 464 719
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 631 622 564 819
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 102 152 199 243
Summa långfristiga skulder 102 152 199 243
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 2 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 128 132 127 148
Summa kortfristiga skulder 133 134 127 148
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 867 908 890 1 210

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 350 0 1 350 1 350
Övriga säkerheter 0 1 350 0 0
Summa säkerheter 1 350 1 350 1 350 1 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 469,17 % 520,90 % 448,82 % 518,24 %
Soliditet (%) 72,78 % 68,50 % 63,37 % 67,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,58 % 9,16 % -45,04 % -32,84 %
Riskbuffert (%) -2,88 % 3,40 % -31,26 % -24,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,28 % 4,13 % -71,47 % -24,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!