Nyckeltal för Tandläkare Lindvall Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 092 2 989 2 922 2 316
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 156 415 562 302
Total omsättning 3 248 3 404 3 484 2 618
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 747 875 750 549
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 548 718 773 694
Personalkostnader 1 483 1 378 1 129 1 126
Avskrivningar 51 75 68 25
Summa rörelsekostnader -2 829 -3 046 -2 720 -2 394
Rörelseresultat 418 358 765 224
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 448 441 615 168
Skatt 103 99 134 42
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 420 358 765 223
Årets resultat 345 342 481 127
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 420 358 765 223
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 28 83 -150 -55
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 403 452 436 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 2 28 53
Summa materiella anläggningstillgångar 403 454 464 105
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 403 454 464 105

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 172 176 108 81
Summa varulager 172 176 108 81
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 293 393 193 228
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 32 16 14 41
Summa kortfristiga fordringar 325 409 207 269
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 48 48 48 48
Summa kassa och bank 1 072 887 838 480
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 1 617 1 520 1 201 878
Summa tillgångar 2 020 1 974 1 665 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 953 761 281 153
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 345 342 481 127
Summa fritt eget kapital 1 298 1 103 762 280
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 418 1 223 882 400
Summa obeskattade reserver 322 350 433 283
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 37 52 60 76
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 242 349 290 222
Summa kortfristiga skulder 279 401 350 298
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 020 1 974 1 665 983

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 150 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 500,72 % 323,19 % 298,57 % 251,34 %
Soliditet (%) 81,95 % 75,02 % 72,14 % 61,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,37 % 24,17 % 63,69 % 36,64 %
Riskbuffert (%) 20,57 % 18,14 % 45,95 % 22,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,55 % 11,98 % 26,18 % 9,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!