Nyckeltal för Tandläkare Lisa Marklund AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 768 4 939 4 764 5 146
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 16 25 143
Total omsättning 5 788 4 955 4 789 5 289
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 730 623 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 850 1 363 2 351 2 117
Personalkostnader 2 825 2 004 1 919 2 032
Avskrivningar 348 173 170 116
Summa rörelsekostnader -5 753 -4 163 -4 440 -4 265
Rörelseresultat 36 792 348 1 024
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 413 497 252 1 109
Skatt 94 109 62 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 792 348 1 369
Årets resultat 319 388 190 938
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 350
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 0 0 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 792 348 1 369
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 388 -295 -96 -260
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 953 569 601 555
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 89 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 823 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 776 658 601 555
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 350
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 91 91 91
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 867 749 692 646

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 46 19 29 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 107 166 224 1 513
Övriga kortfristiga fordringar 307 193 65 53
Summa kortfristiga fordringar 460 378 318 1 578
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 439 1 595 990 855
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 900 1 972 1 308 2 433
Summa tillgångar 2 767 2 721 2 000 3 080

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 662 454 454 815
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 319 388 190 938
Summa fritt eget kapital 981 842 644 1 753
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 101 962 764 1 873
Summa obeskattade reserver 751 1 139 844 748
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 336 368 174 148
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 59 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 520 252 218 309
Summa kortfristiga skulder 915 620 392 457
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 767 2 721 2 000 3 080

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 200 0 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 200 0 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 180 189 1 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 98,25 % 318,23 % 333,67 % 532,39 %
Soliditet (%) 59,79 % 66,21 % 69,30 % 78,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,51 % 43,96 % 25,11 % 56,47 %
Riskbuffert (%) 0,31 % 29,11 % 17,40 % 43,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,24 % 16,04 % 7,30 % 26,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!