Nyckeltal för Tandläkare Malin Örjebo AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 226 1 031 1 427 1 387
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 40 119 66 0
Total omsättning 1 266 1 150 1 493 1 387
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 272 256 481 533
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 391 416 365 389
Personalkostnader 466 477 534 421
Avskrivningar 22 22 22 30
Summa rörelsekostnader -1 151 -1 171 -1 402 -1 373
Rörelseresultat 115 -22 92 13
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 2 165 -22 91 12
Skatt 20 0 21 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 165 -22 91 12
Årets resultat 2 144 -22 70 8
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 165 -22 91 12
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 22 43 65
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 22 43 65
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 66 66 66 42
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 66 66 42
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 91 88 109 107

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 9 8 10
Summa varulager 5 9 8 10
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 64 109 58 183
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 35 14 0
Summa kortfristiga fordringar 72 144 72 183
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 606 83 167 60
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 683 236 246 254
Summa tillgångar 774 323 355 360

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat -1 968 104 34 106
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -80
Årets resultat 2 144 -22 70 8
Summa fritt eget kapital 176 82 104 34
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 277 183 205 135
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 15 6 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 475 125 144 200
Summa kortfristiga skulder 497 140 150 225
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 774 323 355 360

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 91 91 91 91
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 91 91 91 91
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 136,42 % 162,14 % 159,33 % 108,00 %
Soliditet (%) 35,79 % 56,66 % 57,75 % 37,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 781,59 % -12,02 % 44,39 % 8,89 %
Riskbuffert (%) 279,72 % -6,81 % 25,25 % 3,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 176,59 % -2,13 % 6,31 % 0,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!