Nyckeltal för Tandläkare Michael Lega Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 785 4 387 4 113 4 552
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 112 0 0
Total omsättning 4 794 4 499 4 113 4 552
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 855 618 599 557
Övriga externa kostnader 867 826 887 983
Personalkostnader 1 438 2 386 2 198 2 189
Avskrivningar 117 76 140 140
Summa rörelsekostnader -3 277 -3 906 -3 824 -3 869
Rörelseresultat 1 517 594 289 683
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 429 2 268 835 1 150
Skatt 939 487 194 262
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 798 2 416 771 1 132
Årets resultat 3 490 1 780 640 888
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 221 305 347 449
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 798 2 416 771 1 132
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 631 -148 64 18
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 244 148 224 364
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 244 148 224 364
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 3 932 3 932 3 932
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 932 3 932 3 932
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 244 4 081 4 156 4 297

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 5 5 5
Summa varulager 5 5 5 5
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 32 38 67 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 305 88 261 232
Summa kortfristiga fordringar 337 126 328 333
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 13 035 12 677 10 958 9 713
Summa kassa och bank 4 047 1 339 687 1 215
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 17 423 14 146 11 978 11 266
Summa tillgångar 17 668 18 227 16 134 15 562

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 12 531 12 051 11 710 11 032
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 490 1 780 640 888
Summa fritt eget kapital 16 021 13 831 12 350 11 920
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 16 141 13 951 12 470 12 040
Summa obeskattade reserver 0 2 631 2 483 2 547
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 59 59 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 517 1 586 1 121 950
Summa kortfristiga skulder 1 526 1 645 1 180 975
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 17 668 18 227 16 134 15 562

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 16 000 1 300 300 210
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 287,29 % 89,06 % 86,02 % 158,77 %
Soliditet (%) 91,36 % 87,18 % 88,63 % 89,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,14 % 15,20 % 5,39 % 8,13 %
Riskbuffert (%) 10,18 % 13,26 % 4,78 % 7,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 37,58 % 55,07 % 18,75 % 24,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!