Nyckeltal för Tandläkare Per Lindberg Aktiebolag

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 406 2 199
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 459 234
Total omsättning 0 0 865 2 433
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 116 419
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 48 50 185 424
Personalkostnader 0 0 207 1 392
Avskrivningar 0 0 0 68
Summa rörelsekostnader -48 -50 -508 -2 303
Rörelseresultat -48 -50 287 128
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 3 39 539 164
Skatt 2 9 74 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -46 -51 492 124
Årets resultat 1 29 465 124
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -46 -51 492 124
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 49 90 47 40
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 158
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 158
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 1 1 1 159

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 7
Summa varulager 0 0 0 7
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 390 428 0 776
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 194 99 515 82
Summa kortfristiga fordringar 584 527 515 858
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 626 919 1 030 459
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 1 210 1 446 1 545 1 324
Summa tillgångar 1 211 1 447 1 546 1 483

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 804 975 610 486
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 29 465 124
Summa fritt eget kapital 805 1 004 1 075 610
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 925 1 124 1 195 730
Summa obeskattade reserver 178 227 317 364
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 108 96 34 355
Summa kortfristiga skulder 108 96 34 389
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 1 211 1 447 1 546 1 483

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 510 510 510 510
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 510 510 510 510
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 100 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 1 120,37 % 1 506,25 % 4 544,12 % 338,56 %
Soliditet (%) 87,22 % 89,24 % 92,41 % 67,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,36 % -3,95 % 34,44 % 12,42 %
Riskbuffert (%) -3,80 % -4,10 % 31,04 % 7,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 120,94 % 5,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!