Nyckeltal för Tandläkare Peter Schulz Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 297 6 448 6 996 6 701
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 22 18 87
Total omsättning 7 297 6 470 7 014 6 788
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 480 2 966 3 037 2 763
Personalkostnader 2 230 3 171 3 198 3 187
Avskrivningar 91 120 111 111
Summa rörelsekostnader -5 801 -6 257 -6 346 -6 061
Rörelseresultat 1 497 213 665 725
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 528 244 673 763
Skatt 311 56 146 168
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 499 213 663 722
Årets resultat 1 217 188 527 595
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 499 213 663 722
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 29 31 10 41
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 242 333 176 240
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 242 333 176 240
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 242 333 176 240

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 277 117 571 150
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 286 302 234 424
Summa kortfristiga fordringar 563 419 805 574
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 309 309 229 229
Summa kassa och bank 1 503 889 1 211 884
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 376 1 617 2 246 1 688
Summa tillgångar 2 618 1 950 2 422 1 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 435 697 670 75
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 217 188 527 595
Summa fritt eget kapital 1 652 885 1 197 670
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 772 1 005 1 317 790
Summa obeskattade reserver 0 29 60 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 67
Leverantörsskulder 468 502 93 166
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 378 414 951 835
Summa kortfristiga skulder 846 916 1 044 1 068
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 618 1 950 2 422 1 928

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 700 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 200 450 500 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 244,21 % 142,79 % 193,10 % 136,52 %
Soliditet (%) 67,69 % 52,63 % 56,20 % 43,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 84,59 % 20,75 % 48,71 % 85,79 %
Riskbuffert (%) 57,26 % 10,92 % 27,27 % 37,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,54 % 3,30 % 9,45 % 10,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!