Nyckeltal för Tandläkare Stefan Philipson Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 554 1 305 1 425 2 419
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 183 0 2 455
Total omsättning 1 554 1 488 1 425 4 874
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 37 16 6 347
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 399 428 340 786
Personalkostnader 1 008 885 749 1 428
Avskrivningar 32 0 83 84
Summa rörelsekostnader -1 476 -1 329 -1 178 -2 645
Rörelseresultat 78 159 247 2 229
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 265 28 438 1 989
Skatt 58 95 104 439
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 105 28 598 1 989
Årets resultat 208 -67 334 1 550
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 289 367 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 15 16 239
Övriga finansiella kostnader 76 405 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 105 28 598 1 989
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 160 0 -160 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 453 126 204 287
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 453 126 204 287
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 944 901 425 425
Summa finansiella anläggningstillgångar 944 901 425 425
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 397 1 028 629 712

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 234 318 306 118
Summa kortfristiga fordringar 234 318 306 118
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 644 1 277
Summa kassa och bank 291 300 481 515
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 525 618 1 430 1 910
Summa tillgångar 1 922 1 645 2 060 2 622

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 520 777 623 72
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 208 -67 334 1 550
Summa fritt eget kapital 728 710 957 1 622
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 848 830 1 077 1 742
Summa obeskattade reserver 0 160 160 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 73 64 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 179 0 0 64
Summa långfristiga skulder 179 73 64 117
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 72 0 64 64
Leverantörsskulder 10 12 31 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 813 570 664 693
Summa kortfristiga skulder 895 582 759 762
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 1 922 1 645 2 060 2 622

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 327 0 0 0
Summa säkerheter 927 600 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 75 75 75 75
Utnyttjad checkräkningskredit 0 73 64 53
Utdelning 0 190 180 1 000
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 58,66 % 106,19 % 103,69 % 83,07 %
Soliditet (%) 44,12 % 57,62 % 58,01 % 66,44 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,38 % 2,95 % 50,05 % 114,18 %
Riskbuffert (%) 1,68 % -33,02 % 27,96 % 57,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,84 % -30,04 % 40,84 % 72,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!