Nyckeltal för Tandläkare Svante Söderström Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 524 5 566 5 343 6 545
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 231 219 519 30
Total omsättning 4 755 5 785 5 862 6 575
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 2 292
Handelsvaror 831 1 467 1 109 0
Övriga externa kostnader 1 765 1 699 1 750 1 686
Personalkostnader 2 485 2 426 1 790 1 818
Avskrivningar 99 98 102 33
Summa rörelsekostnader -5 180 -5 690 -4 751 -5 829
Rörelseresultat -424 94 1 109 737
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -424 95 1 109 756
Skatt 0 541 4 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -424 76 1 109 736
Årets resultat -424 -446 5 -50
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 18 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -424 76 1 109 736
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -1 100 -800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 19 0 20
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 290 389 487 589
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 290 389 487 589
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 290 389 487 589

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 163 178 249 19
Summa varulager 163 178 249 19
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 63 222 256 369
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 383 780 696 678
Summa kortfristiga fordringar 446 1 002 952 1 047
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 411 1 427 1 718 1 320
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 021 2 607 2 919 2 386
Summa tillgångar 2 311 2 996 3 405 2 975

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 122 122 122 122
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 240 229 225 274
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 300 456 0 0
Årets resultat -424 -446 5 -50
Summa fritt eget kapital 116 239 230 224
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 238 361 352 346
Summa obeskattade reserver 0 0 19 19
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 347 405 389 512
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 616 1 916 2 372 1 722
Övriga kortfristiga skulder 110 313 273 375
Summa kortfristiga skulder 2 073 2 634 3 034 2 609
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 311 2 996 3 405 2 975

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 756 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 756 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 89,58 % 92,22 % 88,00 % 90,72 %
Soliditet (%) 10,30 % 12,05 % 10,75 % 12,10 %
Avkastning på eget kapital (%) -178,15 % 21,05 % 303,00 % 204,44 %
Riskbuffert (%) -18,35 % 2,45 % 32,57 % 24,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,37 % 1,04 % 20,76 % 11,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!