Nyckeltal för Tandläkare Thenfors-Bucin Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 728 1 345 2 589 2 424
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 189 600 211 0
Total omsättning 917 1 945 2 800 2 424
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 161 501 583
Handelsvaror 0 27 0 0
Övriga externa kostnader 315 448 571 605
Personalkostnader 0 600 860 903
Avskrivningar 26 26 26 26
Summa rörelsekostnader -342 -1 262 -1 958 -2 117
Rörelseresultat 575 682 841 307
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 517 651 807 274
Skatt 190 108 176 61
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 517 651 807 274
Årets resultat 327 543 632 213
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 58 31 34 33
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 517 651 807 274
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 202 229 255 282
Summa materiella anläggningstillgångar 202 229 255 282
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 773 2 773 2 773 2 773
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 773 2 773 2 773 2 773
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 975 3 002 3 028 3 055

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 27 31
Summa varulager 0 0 27 31
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 119 162 116 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 128 28 153 207
Summa kortfristiga fordringar 247 190 269 308
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 543 2 409 1 666 845
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 791 2 598 1 963 1 184
Summa tillgångar 5 766 5 600 4 991 4 238

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 388 845 213 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 327 543 632 213
Summa fritt eget kapital 1 715 1 388 845 213
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 835 1 508 965 333
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 796 0 1 796 1 796
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 796 0 1 796 1 796
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 796 0 0
Leverantörsskulder 0 0 84 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 135 2 296 2 146 2 036
Summa kortfristiga skulder 2 135 4 092 2 230 2 109
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 766 5 600 4 991 4 238

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 130,68 % 63,51 % 86,77 % 54,67 %
Soliditet (%) 31,82 % 26,93 % 19,33 % 7,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,17 % 43,17 % 83,63 % 82,28 %
Riskbuffert (%) 8,50 % 11,42 % 16,01 % 6,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 63,05 % 46,10 % 29,86 % 9,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!