Nyckeltal för Tandläkarna Jonsson & Jonsson Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 399 7 935 6 627 5 994
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 305 187 180 0
Total omsättning 6 704 8 122 6 807 5 994
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 057 1 357 1 106 1 063
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 641 727 719 1 015
Personalkostnader 2 852 3 376 2 925 2 007
Avskrivningar 229 222 222 136
Summa rörelsekostnader -4 779 -5 682 -4 972 -4 221
Rörelseresultat 1 925 2 441 1 834 1 773
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 079 1 937 1 744 1 428
Skatt 431 410 380 313
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 822 2 325 2 044 1 745
Årets resultat 1 649 1 527 1 363 1 115
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 242 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 103 116 33 29
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 822 2 325 2 044 1 745
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 257 -388 -300 -317
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 875 445 576 799
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 875 445 576 799
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 875 445 576 799

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 19 11 6
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 75 141 158 100
Summa kortfristiga fordringar 78 160 169 106
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 4 876 4 946 3 734 3 851
Summa kassa och bank 3 055 2 713 2 876 1 184
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 009 7 820 6 779 5 141
Summa tillgångar 8 884 8 265 7 356 5 940

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 019 2 491 2 128 1 773
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 649 1 527 1 363 1 115
Summa fritt eget kapital 4 668 4 018 3 491 2 888
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 788 4 138 3 611 3 008
Summa obeskattade reserver 2 184 2 441 2 054 1 753
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 86 82 117 102
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 826 1 603 1 574 1 077
Summa kortfristiga skulder 1 912 1 685 1 691 1 179
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 884 8 265 7 356 5 940

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 5 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 1 000 760
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 163,86 % 170,50 % 180,07 % 109,41 %
Soliditet (%) 72,01 % 71,83 % 69,67 % 72,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,48 % 39,16 % 39,88 % 40,58 %
Riskbuffert (%) 17,53 % 24,55 % 26,76 % 28,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,86 % 27,84 % 30,35 % 28,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!