Nyckeltal för Tandläkarna Thuvesson Aktiebolag

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 343 2 299 2 072 2 122
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 112 0
Total omsättning 2 343 2 299 2 184 2 122
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 471 390 337 360
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 584 613 649 437
Personalkostnader 1 105 1 064 1 084 1 105
Avskrivningar 21 22 26 23
Summa rörelsekostnader -2 181 -2 089 -2 096 -1 925
Rörelseresultat 162 210 88 197
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 160 212 58 152
Skatt 37 50 17 37
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 162 210 88 197
Årets resultat 123 162 42 114
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 162 210 88 197
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 2 -30 -45
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 52 54 76 50
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 54 76 50
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 725 300 300 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 725 300 300 300
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 777 354 376 350

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 59 74 78 125
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 247 172 179 139
Summa kortfristiga fordringar 306 246 257 264
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 562 1 988 1 816 1 758
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 1 869 2 234 2 073 2 022
Summa tillgångar 2 646 2 588 2 449 2 372

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 101 101 101 101
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 121 121 121 121
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 2 140 2 128 2 086 1 972
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 123 162 42 114
Summa fritt eget kapital 2 263 2 290 2 128 2 086
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 2 384 2 411 2 249 2 207
Summa obeskattade reserver 92 89 91 61
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 84 5 19 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 87 82 90 70
Summa kortfristiga skulder 171 87 109 103
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 2 646 2 588 2 449 2 372

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 151 151 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 1 092,40 % 2 567,82 % 1 901,83 % 1 963,11 %
Soliditet (%) 92,66 % 95,70 % 94,57 % 94,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,61 % 8,48 % 3,80 % 8,75 %
Riskbuffert (%) 6,12 % 8,11 % 3,59 % 8,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,91 % 9,13 % 4,25 % 9,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!