Nyckeltal för Thore Bjurenheims Revisionsbyrå Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 71 0 20 0
Total omsättning 71 0 20 0
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 21 20 39
Personalkostnader 0 5 3 4
Avskrivningar 0 88 94 78
Summa rörelsekostnader 0 -114 -117 -121
Rörelseresultat 71 -115 -97 -120
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 167 190 141 365
Skatt 34 41 31 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 167 -21 -2 352
Årets resultat 133 148 109 281
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 98 95 95 476
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 167 -21 -2 352
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 211 143 13
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 260 378 190
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 260 378 190
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 000 1 260 1 378 1 190

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 61 91 63
Summa kortfristiga fordringar 95 61 91 63
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 3 145 3 145 2 645 2 645
Summa kassa och bank 1 594 1 533 1 968 2 287
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 4 835 4 739 4 704 4 995
Summa tillgångar 5 835 5 999 6 082 6 185

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 2 585 2 437 3 328 3 047
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 133 148 109 281
Summa fritt eget kapital 2 718 2 585 3 437 3 328
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 318 3 185 4 037 3 928
Summa obeskattade reserver 0 0 211 353
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 476 2 776 1 776 1 784
Övriga långfristiga skulder 6 6 22 0
Summa långfristiga skulder 2 482 2 782 1 798 1 784
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 35 32 37 120
Summa kortfristiga skulder 35 32 37 120
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 5 835 5 999 6 082 6 185

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 000 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 4 825,71 % 4 981,25 % 5 564,86 % 1 958,33 %
Soliditet (%) 56,86 % 53,09 % 68,93 % 67,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,03 % -0,66 % -0,05 % 8,40 %
Riskbuffert (%) 2,84 % -0,37 % -0,03 % 5,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!