Nyckeltal för Tidningstjänst Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 387 553 426 279 504 494 623 436
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 278 1 518 3 658 2 675
Total omsättning 389 831 427 797 508 152 626 111
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 127 907 148 171 207 443 292 265
Personalkostnader 236 300 229 009 266 314 302 067
Avskrivningar 360 331 329 121
Summa rörelsekostnader -364 567 -377 511 -474 086 -594 453
Rörelseresultat 25 264 50 286 34 066 31 658
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 26 282 50 405 34 012 32 929
Skatt 5 229 10 352 7 053 279
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 282 50 405 34 012 32 929
Årets resultat 21 053 40 053 26 959 650
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 098 34 49 116
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 80 106 122 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 282 50 405 34 012 32 929
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -32 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 718 1 078 1 246 685
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 759
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 718 1 078 1 246 1 444
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 024 1 148
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 024 1 148
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 718 1 078 2 270 2 592

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 59 105 68 955 66 709 75 141
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 129 041 116 489 80 467 86 457
Övriga kortfristiga fordringar 12 212 9 646 6 818 4 485
Summa kortfristiga fordringar 200 358 195 090 153 994 166 083
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 200 358 195 090 153 994 166 083
Summa tillgångar 201 076 196 168 156 264 168 675

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 7 500 7 500 7 500 7 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 000 15 000 15 000 15 000
Summa bundet eget kapital 22 500 22 500 22 500 22 500
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 84 664 44 611 17 652 17 002
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 053 40 053 26 959 650
Summa fritt eget kapital 105 717 84 664 44 611 17 652
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 128 217 107 164 67 111 40 152
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 790 3 887 3 335 15 817
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 555 12 765 11 516 46 377
Övriga kortfristiga skulder 59 514 72 352 74 302 66 329
Summa kortfristiga skulder 72 859 89 004 89 153 128 523
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 201 076 196 168 156 264 168 675

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 401 425 472 537
Löner till styrelse & VD 1 624 1 637 1 483 2 557
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 173 139 184 115 194 962 216 948
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 60 195 42 153 71 352 80 922
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 274,99 % 219,19 % 172,73 % 129,22 %
Soliditet (%) 63,77 % 54,63 % 42,95 % 23,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,50 % 47,04 % 50,68 % 82,01 %
Riskbuffert (%) 13,00 % 25,63 % 21,71 % 19,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,76 % 11,80 % 6,72 % 5,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 436 437 416 409
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!