Nyckeltal för Trepak Holding AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 136 36 36 29
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 136 36 36 29
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 136 36 37 30
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -136 -36 -37 -30
Rörelseresultat 0 0 -1 -1
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 16 006 0 -42 -206
Skatt 1 -2 1 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 006 0 -42 -206
Årets resultat 16 005 2 2 3
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 41 205
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 006 0 -42 -206
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 45 210
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 040 1 040 1 040 1 040
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 040 1 040 1 040 1 040

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 345 0 0 3 419
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 2 0
Summa kortfristiga fordringar 7 346 1 2 3 419
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 107 205 204 18
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 15 453 207 206 3 437
Summa tillgångar 16 493 1 247 1 246 4 477

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 342 340 338 335
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 005 2 2 3
Summa fritt eget kapital 16 347 342 340 338
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 16 467 462 460 458
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 0 0 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 780 780 0
Övriga kortfristiga skulder 6 4 6 4 006
Summa kortfristiga skulder 25 784 786 4 019
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 16 493 1 247 1 246 4 477

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 61 812,00 % 26,28 % 26,21 % 85,52 %
Soliditet (%) 99,84 % 37,05 % 36,92 % 10,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,20 % 0,00 % -9,13 % -44,98 %
Riskbuffert (%) 97,05 % 0,00 % -5,30 % -5,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11 769,12 % 0,00 % -230,56 % -1 417,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Trepak Holding AB

Information 2010-12 2009-12 2008-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2010-12 2009-12 2008-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 382 18 653 26 037
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 61 12
Total omsättning 33 387 18 714 26 049
Rörelsens kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -175 -270 -2
Råvaror och förnödenheter 12 795 6 792 12 022
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 115 3 387 3 466
Personalkostnader 12 746 11 942 12 167
Avskrivningar 97 128 132
Summa rörelsekostnader -31 578 -21 979 -27 785
Rörelseresultat 1 455 -3 805 -1 748
Resultat 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat före skatt 1 477 -3 745 -1 253
Skatt 218 -797 -307
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 477 -3 745 -1 253
Årets resultat 1 259 -2 949 -946
Jämförelsestörande poster 2010-12 2009-12 2008-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 22 61 498
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 477 -3 745 -1 253
Bokslutsdispositioner 2010-12 2009-12 2008-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 255 291 419
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 255 291 419
Finansiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2010-12 2009-12 2008-12
Summa anläggningstillgångar 255 291 419

Omsättningstillgångar

Varulager 2010-12 2009-12 2008-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 537 712 986
Summa varulager 537 712 986
Kortfristiga fordringar 2010-12 2009-12 2008-12
Kundfordringar 6 107 5 426 8 052
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 555 718 2 743
Summa kortfristiga fordringar 6 662 6 144 10 795
Kassa och bank 2010-12 2009-12 2008-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 7 959 6 071 7 977
2010-12 2009-12 2008-12
Summa omsättningstillgångar 15 158 12 927 19 758
Summa tillgångar 15 413 13 218 20 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 251 20 1 659
Summa bundet eget kapital 351 120 1 759
Fritt eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserat resultat 9 352 12 531 11 838
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 259 -2 949 -946
Summa fritt eget kapital 10 611 9 582 10 892
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital 10 962 9 702 12 651
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 332 250 1 047
Långfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 475 522 2 020
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 644 2 744 4 459
Summa kortfristiga skulder 4 119 3 266 6 479
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital och skulder 15 413 13 218 20 177

Noter

2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 21 20 23
Löner till styrelse & VD 755 756 732
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 643 7 090 7 248
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 3 887 3 391 3 548
2010-12 2009-12 2008-12
Företagsinteckningar 6 950 6 950 6 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 6 950 6 950 6 950
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet (%) 354,96 % 374,00 % 289,74 %
Soliditet (%) 71,12 % 73,40 % 62,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,47 % -38,60 % -9,90 %
Riskbuffert (%) 9,58 % -28,36 % -6,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,42 % -20,08 % -4,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 400 392 347
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord