Nyckeltal för Trepak International Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 673 47 472 52 776 41 523
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 306 283 159 0
Total omsättning 41 979 47 755 52 935 41 523
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 15 488 17 442 18 834 14 332
Övriga externa kostnader 5 392 4 617 4 813 4 601
Personalkostnader 16 769 17 077 16 955 17 303
Avskrivningar 160 180 193 206
Summa rörelsekostnader -37 809 -39 316 -40 795 -36 442
Rörelseresultat 4 043 8 356 12 137 5 064
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 6 173 7 062 9 198 3 873
Skatt 1 301 1 503 1 957 777
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 118 8 356 12 135 5 064
Årets resultat 4 872 5 512 7 028 2 765
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 84 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 118 8 356 12 135 5 064
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -47 -213 -331
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 055 -1 294 -2 937 -1 191
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 113 272 453 646
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 113 272 453 646
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 213 372 553 746

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 1 421 2 311 965 88
Övrigt varulager 5 807 5 363 3 129 3 019
Summa varulager 7 228 7 674 4 094 3 107
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 8 360 6 977 10 554 6 093
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 825 825 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 968 750 2 462 5 022
Summa kortfristiga fordringar 11 153 8 552 13 016 11 115
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 17 088 19 606 13 621 9 273
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 35 470 35 833 30 730 23 496
Summa tillgångar 35 682 36 206 31 283 24 242

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 130 130 130 130
Summa bundet eget kapital 630 630 630 630
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 635 10 123 3 095 330
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 872 5 512 7 028 2 765
Summa fritt eget kapital 20 507 15 635 10 123 3 095
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 21 137 16 265 10 753 3 725
Summa obeskattade reserver 7 246 9 301 8 007 5 070
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 162 300 100 100
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 541 1 794 1 824 1 647
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 14 3 397 8 411
Övriga kortfristiga skulder 5 582 8 531 7 201 5 289
Summa kortfristiga skulder 7 137 10 339 12 422 15 347
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 35 682 36 206 31 283 24 242

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 20 23 22
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 395,70 % 272,35 % 214,43 % 132,85 %
Soliditet (%) 74,20 % 63,86 % 53,24 % 30,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,55 % 36,14 % 72,86 % 67,87 %
Riskbuffert (%) 11,47 % 23,08 % 38,78 % 20,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,86 % 17,60 % 22,99 % 12,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Trepak International Aktiebolag har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord