Nyckeltal för Tyrells VVS AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 12 1 528 1 283
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 50 12 1 528 1 283
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 42 34 0 0
Handelsvaror 0 0 596 394
Övriga externa kostnader 42 121 352 307
Personalkostnader 22 122 692 564
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -106 -277 -1 640 -1 265
Rörelseresultat -57 -265 -113 18
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 86 3 997 -115 18
Skatt 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 86 3 997 -115 18
Årets resultat 86 3 997 -115 13
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 273 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 150 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 10 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 86 3 997 -115 18
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 273 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 50 50
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 10 0
Summa varulager 0 0 10 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 1 4 153
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 4 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 040 4 098 6 66
Summa kortfristiga fordringar 4 040 4 099 14 219
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 106 0 110 148
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 4 146 4 099 134 367
Summa tillgångar 4 146 4 099 184 417

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 3 930 -67 48 35
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 86 3 997 -115 13
Summa fritt eget kapital 4 016 3 930 -67 48
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 4 136 4 050 53 168
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 30 0 0
Leverantörsskulder 0 0 66 126
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 19 65 123
Summa kortfristiga skulder 10 49 131 249
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 4 146 4 099 184 417

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 200 200 200 375
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 375
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 30 0 0
Utdelning 3 995 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 41 460,00 % 8 365,31 % 94,66 % 147,39 %
Soliditet (%) 99,76 % 98,80 % 28,80 % 40,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,08 % 98,69 % -216,98 % 10,71 %
Riskbuffert (%) -67,76 % 77,35 % -62,94 % 4,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 158,00 % 33 225,00 % -7,66 % 1,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!