Nyckeltal för Unnegård Dental AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 790 5 034 5 891 5 017
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 33 42 33 0
Total omsättning 5 823 5 076 5 924 5 017
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 611
Handelsvaror 868 485 704 0
Övriga externa kostnader 1 544 546 1 058 872
Personalkostnader 4 305 1 804 3 344 2 301
Avskrivningar 353 4 89 134
Summa rörelsekostnader -7 070 -2 839 -5 195 -3 918
Rörelseresultat -1 247 2 237 729 1 098
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat före skatt -679 1 667 881 1 093
Skatt 0 359 180 255
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 248 2 236 881 1 093
Årets resultat -679 1 308 701 838
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 248 2 236 881 1 093
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 569 -569 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 916 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 916 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 178 42 2 106
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 178 42 2 106
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 259
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 259
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 094 42 2 365

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 218 107 0 0
Summa varulager 218 107 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kundfordringar 427 56 77 39
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 751 377 124 386
Summa kortfristiga fordringar 1 178 433 201 425
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 993 2 838 893 1 322
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 389 3 378 1 094 1 747
Summa tillgångar 4 484 3 420 1 097 2 111

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserat resultat 1 709 702 0 719
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -679 1 308 701 838
Summa fritt eget kapital 1 030 2 010 701 1 557
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital 1 150 2 130 821 1 677
Summa obeskattade reserver 0 569 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 406 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 406 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 780 111 105 134
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 272 220 0 0
Övriga kortfristiga skulder 875 390 170 300
Summa kortfristiga skulder 1 927 721 275 434
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 484 3 420 1 097 2 111

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Antal anställda 12 4 2 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 475
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 475
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 300 0 200
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 164,56 % 453,68 % 397,82 % 402,53 %
Soliditet (%) 25,65 % 74,54 % 74,84 % 79,44 %
Avkastning på eget kapital (%) -108,52 % 87,71 % 107,31 % 65,18 %
Riskbuffert (%) -27,84 % 65,29 % 80,31 % 50,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,57 % 44,40 % 14,96 % 21,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!