Nyckeltal för Vale Garanti AB

Information 2022-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 17
Rörelsens kostnader 2022-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 265
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -265
Rörelseresultat -248
Resultat 2022-12
Resultat före skatt -609
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -609
Årets resultat -609
Jämförelsestörande poster 2022-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 361
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -609
Bokslutsdispositioner 2022-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 181
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 181
2022-12
Summa anläggningstillgångar 1 181

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2022-12
Kundfordringar 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 17
Kassa och bank 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 230
2022-12
Summa omsättningstillgångar 247
Summa tillgångar 1 429

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2022-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 650
Årets resultat -609
Summa fritt eget kapital 41
2022-12
Summa eget kapital 66
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2022-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 301
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 1 301
Kortfristiga skulder 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 34
Summa kortfristiga skulder 61
2022-12
Summa eget kapital och skulder 1 429

Noter

2022-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2022-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2022-12
Kassalikviditet (%) 404,92 %
Soliditet (%) 4,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -922,73 %
Riskbuffert (%) -43,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5 705,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord