Nyckeltal för Walko Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 177 2 315 2 420 2 432
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 205 356 142 168
Total omsättning 2 382 2 671 2 562 2 600
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 5 3 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 442 715 413 531
Personalkostnader 887 973 878 712
Avskrivningar 179 179 179 54
Summa rörelsekostnader -1 518 -1 872 -1 473 -1 297
Rörelseresultat 864 798 1 089 1 302
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 307 372 640 357
Skatt 67 81 139 78
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 307 222 640 477
Årets resultat 239 291 501 280
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -430 -707
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 55 23 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 150 124 18 118
Övriga finansiella kostnader 462 474 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 307 222 640 477
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 150 0 -120
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 855 940 1 026 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 855 940 1 026 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 335 1 405 1 474 1 544
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 122 146 171 195
Summa materiella anläggningstillgångar 1 457 1 551 1 645 1 739
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -430 -707
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 448 5 448 5 337 5 317
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 448 5 448 5 337 5 317
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 760 7 940 8 008 7 056

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 117 111 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 98 144 242 134
Summa kortfristiga fordringar 98 261 353 134
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 042 735 850 298
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 140 996 1 203 433
Summa tillgångar 8 901 8 936 9 211 7 489

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 319 2 829 2 327 2 048
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 239 291 501 280
Summa fritt eget kapital 2 558 3 120 2 828 2 328
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 678 3 240 2 948 2 448
Summa obeskattade reserver 120 120 270 270
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 2 819
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 870 3 832 4 566 0
Summa långfristiga skulder 3 870 3 832 4 566 2 819
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 72
Leverantörsskulder 8 4 27 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 418 1 027 568 255
Övriga kortfristiga skulder 806 714 831 1 625
Summa kortfristiga skulder 2 232 1 745 1 426 1 952
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 901 8 936 9 211 7 489

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 3 064 3 064 3 064
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 3 064 3 064 3 064
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 800 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 51,08 % 57,08 % 84,36 % 22,13 %
Soliditet (%) 31,08 % 37,25 % 34,17 % 35,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,10 % 6,67 % 20,34 % 18,02 %
Riskbuffert (%) 0,35 % -1,49 % 6,85 % 5,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -14,01 % -16,24 % 25,70 % 14,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!