Nyckeltal för Wessberg Fastighetsförvaltning Johanneberg 6:4 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 794 2 758 2 710 2 676
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 3 3 6
Total omsättning 2 797 2 761 2 713 2 682
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 301 1 415 966 4 464
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 937 937 937 937
Summa rörelsekostnader -2 238 -2 352 -1 903 -5 401
Rörelseresultat 559 409 809 -2 720
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 144 -16 347 -3 224
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 144 -16 347 -3 224
Årets resultat 144 -16 347 -3 224
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 415 425 462 505
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 144 -16 347 -3 224
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 60 053 60 990 61 928 62 865
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 60 053 60 990 61 928 62 865
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 60 053 60 990 61 928 62 865

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 313 313 313 313
Övriga kortfristiga fordringar 209 208 207 148
Summa kortfristiga fordringar 529 521 520 461
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 786 1 679 986 258
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 315 2 200 1 506 719
Summa tillgångar 63 368 63 191 63 433 63 584

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 30 648 31 045 31 442 31 839
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 30 698 31 095 31 492 31 889
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -725 -1 106 -1 850 978
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 144 -16 347 -3 224
Summa fritt eget kapital -581 -1 122 -1 503 -2 246
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 30 117 29 973 29 989 29 643
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 32 064 32 064 32 047 32 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 32 064 32 064 32 047 32 320
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 217 142
Leverantörsskulder 57 45 36 28
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 774 0 774 783
Övriga kortfristiga skulder 356 1 109 370 669
Summa kortfristiga skulder 1 187 1 154 1 397 1 622
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 63 368 63 191 63 433 63 584

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 32 995 32 995 32 995 32 995
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 32 995 32 995 32 995 32 995
Villkorat aktieägartillskott 400 400 400 400
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 400 400 400 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 279,28 % 190,64 % 107,80 % 44,33 %
Soliditet (%) 47,53 % 47,43 % 47,28 % 46,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,48 % -0,05 % 1,16 % -10,88 %
Riskbuffert (%) -0,37 % -0,63 % -0,11 % -5,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,70 % -15,99 % -4,24 % -139,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord