Nyckeltal för Yamama AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 365 3 647 4 039 3 114
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 131 146 72
Total omsättning 3 402 3 778 4 185 3 186
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 106 1 823 1 817 1 501
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 878 933 1 007 971
Personalkostnader 520 622 817 606
Avskrivningar 146 144 183 151
Summa rörelsekostnader -3 650 -3 522 -3 824 -3 229
Rörelseresultat -247 257 361 -43
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -247 255 361 52
Skatt 0 49 142 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -247 255 361 -44
Årets resultat -247 206 219 40
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -247 255 361 -44
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 96
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 97
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 97
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 149 210 125 0
Inventarier 267 352 438 85
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 416 562 563 85
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 416 562 563 182

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 116 36 36 17
Summa varulager 116 36 36 17
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 85 40 7 13
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 108 18 76
Summa kortfristiga fordringar 180 148 25 89
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 34 11 369 325
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 330 195 430 431
Summa tillgångar 746 756 993 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 801 594 375 271
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -247 206 219 40
Summa fritt eget kapital 554 800 594 311
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 604 850 644 361
Summa obeskattade reserver 124 124 124 124
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 2 176 80
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 18 -220 49 48
Summa kortfristiga skulder 18 -218 225 128
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 746 756 993 613

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 1 188,89 % -72,94 % 175,11 % 323,44 %
Soliditet (%) 93,22 % 124,52 % 74,06 % 73,80 %
Avkastning på eget kapital (%) -35,52 % 27,09 % 49,09 % -9,73 %
Riskbuffert (%) -33,11 % 35,07 % 36,35 % -7,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,34 % 6,94 % 8,94 % -1,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord