Nyckeltal för funkyFresh Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 238 872
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 44 36 61
Total omsättning 0 44 274 933
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 92 100 108 187
Personalkostnader 25 0 217 423
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -117 -100 -325 -610
Rörelseresultat -118 -57 -50 324
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 811 -4 267 -107 -664
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 811 -4 267 -107 -664
Årets resultat 1 811 -4 362 -107 -664
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 0 -68 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 8 11 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 650 4 411 0 1 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 811 -4 267 -107 -664
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -95 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 0 -68 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 430 2 960 3 489 3 024
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 689 2 384 2 584 2 584
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 541 12 766 16 995 16 598
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 541 12 766 16 995 16 598

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 85
Övriga kortfristiga fordringar 2 003 86 98 158
Summa kortfristiga fordringar 2 003 86 98 243
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 377 3 147 3 626 5 101
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 379 3 233 3 724 5 344
Summa tillgångar 15 920 15 999 20 719 21 942

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 12 319 17 061 17 648 19 189
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 811 -4 362 -107 -664
Summa fritt eget kapital 14 130 12 699 17 541 18 525
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 14 490 13 059 17 901 18 885
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 84 84 84 84
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 4 4 157
Summa långfristiga skulder 4 4 4 157
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 16 7 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 290 2 800 2 611 2 611
Övriga kortfristiga skulder 43 36 111 204
Summa kortfristiga skulder 1 342 2 852 2 729 2 815
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 15 920 15 999 20 719 21 942

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 13 000 13 000 13 000 13 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 84 84 84 84
Summa säkerheter 13 084 13 084 13 084 13 084
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 400,89 % 113,36 % 136,46 % 189,84 %
Soliditet (%) 91,02 % 81,62 % 86,40 % 86,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,50 % -32,67 % -0,60 % -3,52 %
Riskbuffert (%) -32,83 % -153,55 % -0,52 % -32,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -44,96 % -190,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!