Nyckeltal för Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 70 603 60 498 61 170 59 423
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 0 0 0
Total omsättning 70 608 60 498 61 170 59 423
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 66 276 51 135 46 827 48 283
Personalkostnader 0 11 6 182 6 678
Avskrivningar 5 668 6 615 5 649 4 730
Summa rörelsekostnader -71 944 -57 761 -58 658 -59 691
Rörelseresultat -1 336 2 737 2 512 -268
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 953 -6 670 147 -12 171
Skatt 1 059 5 050 275 5 975
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 053 186 -294 -3 453
Årets resultat 11 894 18 280 872 21 854
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 752 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 6 8 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 370 2 557 2 814 3 191
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 053 186 -294 -3 453
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 10 000 30 000 1 000 40 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 100 -6 856 441 -8 718
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 79 903 97 564 102 302 84 322
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 203 3 353 4 356 5 295
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 123 128 59 737 13 371 72 266
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 15 040 15 881 16 722 0
Summa materiella anläggningstillgångar 221 274 176 535 136 751 161 883
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 752 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 61 805 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 232 956 157 507 157 507 157 507
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 454 230 334 042 294 258 319 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 835 1 171 378 528
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 612 39 470 63 995 37 283
Övriga kortfristiga fordringar 31 557 13 141 6 090 7 135
Summa kortfristiga fordringar 51 004 53 782 70 463 44 946
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 51 004 53 782 70 463 44 946
Summa tillgångar 505 234 387 824 364 721 364 336

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 12 060 12 060 12 060 12 060
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 412 2 412 2 412 2 412
Summa bundet eget kapital 14 472 14 472 14 472 14 472
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 95 448 77 168 76 296 54 442
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 894 18 280 872 21 854
Summa fritt eget kapital 107 342 95 448 77 168 76 296
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 121 814 109 920 91 640 90 768
Summa obeskattade reserver 25 007 22 907 16 051 16 492
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 103 2 503 2 382 2 141
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 61 100 20 180 90 404 95 901
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 81 347 81 347 81 347 81 347
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 142 447 101 527 171 751 177 248
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 16 480 70 323 12 107 12 108
Leverantörsskulder 2 796 9 055 4 336 5 685
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 149 945 41 583 61 105 50 558
Övriga kortfristiga skulder 44 642 30 006 5 349 9 336
Summa kortfristiga skulder 213 863 150 967 82 897 77 687
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 505 234 387 824 364 721 364 336

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 10 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 4 433 5 016
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 1 578 1 737
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 108 555 108 555 108 556 108 555
Övriga säkerheter 32 000 48 000 48 000 48 000
Summa säkerheter 142 555 158 555 158 556 158 555
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 58 326 65 826 79 750 83 975
Summa ansvarsförbindelser 58 326 65 826 79 750 83 975
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 23,85 % 35,63 % 85,00 % 57,86 %
Soliditet (%) 27,76 % 32,70 % 28,37 % 28,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,60 % 0,15 % -0,28 % -3,35 %
Riskbuffert (%) 0,74 % -0,28 % -0,40 % -1,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,38 % -3,92 % -5,08 % -11,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 443 358
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB

Information 2005-12 2004-12 2003-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2005-12 2004-12 2003-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 978 780 929 536 841 657
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 652 634 748
Total omsättning 979 432 930 170 842 405
Rörelsens kostnader 2005-12 2004-12 2003-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 729 731 683 501 604 050
Övriga externa kostnader 73 798 73 472 67 517
Personalkostnader 126 261 118 892 117 151
Avskrivningar 43 062 41 835 43 222
Summa rörelsekostnader -972 852 -917 700 -831 940
Rörelseresultat 6 580 12 470 13 352
Resultat 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat före skatt 11 704 16 786 16 425
Skatt 3 488 4 759 5 036
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 704 16 786 16 425
Årets resultat 8 216 12 027 11 389
Jämförelsestörande poster 2005-12 2004-12 2003-12
Jämförelsestörande poster 0 0 2 887
Finansiella poster 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 667 10 770 10 543
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 5 543 6 454 7 470
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2005-12 2004-12 2003-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 704 16 786 16 425
Bokslutsdispositioner 2005-12 2004-12 2003-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2005-12 2004-12 2003-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Byggnader och mark 39 559 41 785 42 507
Maskiner 0 0 0
Inventarier 154 858 146 670 146 483
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 194 417 188 455 188 990
Finansiella anläggningstillgångar 2005-12 2004-12 2003-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 887 1 012 3 012
Summa finansiella anläggningstillgångar 887 1 012 3 012
2005-12 2004-12 2003-12
Summa anläggningstillgångar 195 304 189 467 192 002

Omsättningstillgångar

Varulager 2005-12 2004-12 2003-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 120 886 116 572 102 957
Summa varulager 120 886 116 572 102 957
Kortfristiga fordringar 2005-12 2004-12 2003-12
Kundfordringar 58 676 49 318 29 693
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 584 436
Övriga kortfristiga fordringar 21 090 19 074 34 055
Summa kortfristiga fordringar 79 766 68 976 64 184
Kassa och bank 2005-12 2004-12 2003-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 71 72 88
2005-12 2004-12 2003-12
Summa omsättningstillgångar 200 723 185 620 167 229
Summa tillgångar 396 027 375 087 359 231

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2005-12 2004-12 2003-12
Aktiekapital 12 060 12 060 12 060
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 62 391 60 340 57 278
Summa bundet eget kapital 74 451 72 400 69 338
Fritt eget kapital 2005-12 2004-12 2003-12
Balanserat resultat 35 482 29 123 22 725
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 8 216 12 027 11 389
Summa fritt eget kapital 43 698 41 150 34 114
2005-12 2004-12 2003-12
Summa eget kapital 118 149 113 550 103 452
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 46 607 46 573 45 332
Långfristiga skulder 2005-12 2004-12 2003-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 084 118 562 105 740
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 98 073 629 630
Summa långfristiga skulder 115 157 119 191 106 370
Kortfristiga skulder 2005-12 2004-12 2003-12
Skulder till kreditinstitut, korta 8 946 1 875 1 976
Leverantörsskulder 58 419 48 485 55 084
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 48 749 45 413 47 017
Summa kortfristiga skulder 116 114 95 773 104 077
2005-12 2004-12 2003-12
Summa eget kapital och skulder 396 027 375 087 359 231

Noter

2005-12 2004-12 2003-12
Antal anställda 268 268 273
Löner till styrelse & VD 3 582 3 162 3 066
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 78 895 76 018 76 940
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 37 196 36 949 35 894
2005-12 2004-12 2003-12
Företagsinteckningar 40 900 40 900 40 900
Fastighetsinteckningar 25 955 25 955 25 955
Övriga säkerheter 138 676 132 929 133 078
Summa säkerheter 205 531 199 784 199 933
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 469 879 468 305 453 081
Summa ansvarsförbindelser 469 879 468 305 453 081
Beviljad checkräkningskredit 19 000 19 000 19 000
Utnyttjad checkräkningskredit 7 383 7 293 10 043
Utdelning 0 0 0
2005-12 2004-12 2003-12
Kassalikviditet (%) 68,76 % 72,10 % 61,75 %
Soliditet (%) 29,83 % 30,27 % 28,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,91 % 14,78 % 15,88 %
Riskbuffert (%) 1,96 % 3,19 % 3,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,63 % 1,11 % 1,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 308 295 293
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!