Koncernredovisning för Bilbolaget Invest Sundsvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 716 850 2 887 990 2 744 860 2 614 430
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 261 5 353 3 798 1 707
Total omsättning 3 728 111 2 893 343 2 748 658 2 616 137
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 853 690 2 182 300 2 089 820 2 009 830
Övriga externa kostnader 281 506 201 716 186 330 188 814
Personalkostnader 450 860 343 892 347 134 333 751
Avskrivningar 66 465 50 247 48 074 39 327
Summa rörelsekostnader -3 652 521 -2 778 155 -2 671 358 -2 571 722
Rörelseresultat 75 584 115 164 77 304 44 411
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 96 195 129 291 89 020 68 823
Skatt 29 641 26 821 20 585 13 328
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 96 195 129 291 89 020 68 823
Årets resultat 66 554 102 470 68 435 55 495
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 588 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 40 424 28 626 28 851 43 493
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 21 401 14 499 17 134 19 081
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 96 195 129 291 89 020 68 823
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 203 196 10 146 14 158 2 700
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 203 196 10 146 14 158 2 700
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 220 174 244 550 282 578 223 388
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 197 719 123 040 125 696 65 389
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 133 035 65 674 13 482 73 978
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 17 194 16 451 17 398 62 080
Summa materiella anläggningstillgångar 568 122 449 715 439 154 424 835
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 588 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 117 001 54 086 50 002 50 437
Summa finansiella anläggningstillgångar 149 001 86 086 50 002 50 437
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 920 319 545 947 503 314 477 972

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 581 959 283 996 330 637 324 794
Summa varulager 581 959 283 996 330 637 324 794
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 233 814 159 899 101 482 133 254
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 170 672 192 918 103 183 148 630
Summa kortfristiga fordringar 404 486 352 817 204 665 281 884
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 160 000 160 000 0
Summa kassa och bank 31 29 225 590 4 241
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 986 476 826 038 695 892 610 919
Summa tillgångar 1 906 800 1 371 980 1 199 210 1 088 890

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 615 751 475 288 416 378 360 882
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 66 554 102 470 68 435 55 495
Summa fritt eget kapital 682 305 577 758 484 813 416 377
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 692 305 587 758 494 813 426 377
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 73 161 61 166 60 029 56 276
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 210 029 202 188 160 943 9 285
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 30 338 0 2 447 171 031
Summa långfristiga skulder 240 367 202 188 163 390 180 316
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 194 765 48 711 137 583 132 247
Leverantörsskulder 250 662 99 065 149 200 155 188
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 349 26 369 0 0
Övriga kortfristiga skulder 440 186 346 728 194 191 138 487
Summa kortfristiga skulder 900 962 520 873 480 974 425 922
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 906 800 1 371 980 1 199 210 1 088 890

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 653 502 507 566
Löner till styrelse & VD 10 721 13 271 11 198 10 243
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 299 048 224 019 225 510 217 644
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 133 604 99 305 96 976 98 343
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 310 900 266 150 227 900 200 300
Fastighetsinteckningar 175 616 149 616 208 616 201 616
Övriga säkerheter 131 290 77 964 121 382 118 518
Summa säkerheter 617 806 493 730 557 898 520 434
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 820 480 1 559 790 1 611 520 1 970 740
Summa ansvarsförbindelser 1 820 480 1 559 790 1 611 520 1 970 740
Beviljad checkräkningskredit 285 000 212 500 212 500 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 140 570 0 10 775 86 314
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 44,90 % 73,35 % 42,67 % 67,18 %
Soliditet (%) 36,31 % 42,84 % 41,26 % 39,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,89 % 22,00 % 17,99 % 16,14 %
Riskbuffert (%) 4,29 % 8,48 % 6,19 % 4,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,01 % 3,97 % 2,62 % 1,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 474 473 467 403
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Nyckeltal för Bilbolaget Invest Sundsvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 259 18 850 36 981 36 812
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 259 18 850 36 981 36 812
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 813 19 219 17 801 20 117
Personalkostnader 4 054 18 081 24 413 20 639
Avskrivningar 384 393 371 372
Summa rörelsekostnader -12 251 -37 693 -42 585 -41 128
Rörelseresultat -7 992 -18 843 -5 604 -4 316
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -3 392 -38 356 -6 281 -11 067
Skatt 15 809 15 666 3 694 3 079
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 276 -21 719 -7 720 -6 973
Årets resultat 37 799 58 478 13 025 10 855
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 404 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 597 231 0 0
Externa ränteintäkter 2 671 291 721 1 329
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 404 3 398 2 837 3 986
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 276 -21 719 -7 720 -6 973
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 57 000 112 500 23 000 25 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 668 -16 637 1 439 -4 094
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 108 1 262 1 655 1 818
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 108 1 262 1 655 1 818
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 404 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 221 910 58 860 58 860 58 860
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 942 2 505 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 419 692 236 266 233 736 204 701
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 420 800 237 528 235 391 206 519

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 215 362 45 972 13 230 110 128
Övriga kortfristiga fordringar 1 415 38 293 3 181 9 622
Summa kortfristiga fordringar 216 777 84 265 16 411 119 769
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 160 000 160 000 0
Summa kassa och bank 0 28 733 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 216 777 272 998 176 411 119 769
Summa tillgångar 637 577 510 526 411 802 326 288

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 23 392 23 392 23 392 23 392
Summa bundet eget kapital 33 392 33 392 33 392 33 392
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 125 131 93 323 89 823 78 969
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 37 799 58 478 13 025 10 855
Summa fritt eget kapital 162 930 151 801 102 848 89 824
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 196 322 185 193 136 240 123 216
Summa obeskattade reserver 73 014 67 346 50 710 52 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 63 750 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 63 750 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 153 570 0 14 900 94 564
Leverantörsskulder 1 750 1 322 1 423 1 860
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 71 659 194 349 159 048 26 539
Övriga kortfristiga skulder 77 512 62 316 49 481 27 961
Summa kortfristiga skulder 304 491 257 987 224 852 150 924
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 637 577 510 526 411 802 326 288

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 14 30 33
Löner till styrelse & VD 1 390 2 709 5 049 5 270
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 232 6 205 9 850 7 676
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 159 5 704 7 625 7 239
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 139 682 139 682 139 682 139 682
Summa säkerheter 139 682 139 682 139 682 139 682
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 75 315 87 583 113 269 135 220
Summa ansvarsförbindelser 75 315 87 583 113 269 135 220
Beviljad checkräkningskredit 102 500 42 500 42 500 40 000
Utnyttjad checkräkningskredit 140 570 0 10 775 86 314
Utdelning 15 240 26 670 9 525 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 71,19 % 43,80 % 7,30 % 79,36 %
Soliditet (%) 39,23 % 46,00 % 42,16 % 49,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,91 % -9,25 % -4,45 % -4,31 %
Riskbuffert (%) -0,49 % -4,82 % -2,38 % -3,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -143,88 % -133,25 % -28,55 % -29,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 874 637 497 392
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!