Nyckeltal för Bilinvest i Umeå Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 69 169 80 218 69 025 70 857
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 59 379 204 57
Total omsättning 69 228 80 597 69 229 70 914
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 54 945 63 807 55 652 55 429
Övriga externa kostnader 6 072 5 782 5 682 5 338
Personalkostnader 9 801 9 840 9 330 8 908
Avskrivningar 181 241 231 166
Summa rörelsekostnader -70 999 -79 670 -70 895 -69 841
Rörelseresultat -1 771 927 -1 665 1 073
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -142 2 072 -60 1 662
Skatt 2 452 3 369
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 512 1 476 -1 316 1 757
Årets resultat -144 1 620 -63 1 292
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 394 679 524 698
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 134 130 174 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 512 1 476 -1 316 1 757
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 370 596 1 256 -95
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 429 415 607 539
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 429 415 607 539
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 429 415 607 539

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 715 12 576 14 461 12 551
Summa varulager 9 715 12 576 14 461 12 551
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 2 365 1 101 1 034 608
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 10 0
Övriga kortfristiga fordringar 902 412 850 479
Summa kortfristiga fordringar 3 267 1 513 1 894 1 087
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 992 4 967 6 298 8 160
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 17 975 19 056 22 653 21 798
Summa tillgångar 18 404 19 471 23 260 22 337

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 1 400 1 400 1 400 1 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 280 280 280 280
Summa bundet eget kapital 1 680 1 680 1 680 1 680
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 8 463 6 843 6 906 5 613
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -144 1 620 -63 1 292
Summa fritt eget kapital 8 319 8 463 6 843 6 905
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 9 999 10 143 8 523 8 585
Summa obeskattade reserver 1 800 3 170 3 766 5 022
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 803 1 803 2 006 2 007
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 803 1 803 2 006 2 007
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 326 865 1 941 1 099
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 476 3 490 7 024 5 623
Summa kortfristiga skulder 4 802 4 355 8 965 6 722
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 18 404 19 471 23 260 22 337

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 19 19 19 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 2 500 4 770 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 4 770 5 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 150 250 350
Summa ansvarsförbindelser 0 150 250 350
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 171,99 % 148,79 % 91,38 % 137,56 %
Soliditet (%) 61,54 % 64,09 % 48,57 % 55,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -13,35 % 11,83 % -11,65 % 14,30 %
Riskbuffert (%) -9,38 % 6,39 % -6,36 % 7,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,38 % 1,68 % -2,16 % 2,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!