Nyckeltal för Björkhagens Hemtjänst AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 370 29 215 29 697 29 874
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 722 750 1 641 11
Total omsättning 29 092 29 965 31 338 29 885
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 254 929 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 273 2 262 3 134 2 761
Personalkostnader 22 774 24 312 22 687 23 369
Avskrivningar 24 26 26 24
Summa rörelsekostnader -26 325 -27 529 -25 847 -26 154
Rörelseresultat 2 729 2 437 5 492 3 731
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 534 1 814 4 247 3 754
Skatt 118 373 910 820
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 748 2 437 5 643 3 761
Årets resultat 617 1 441 3 337 2 934
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 19 0 30 34
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 748 2 437 5 643 3 761
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -1 800 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -214 -623 -1 396 -7
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 108 52 78 104
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 108 52 78 104
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 850
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 850
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 108 52 78 4 954

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 173 520
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 717 3 427 2 546 2 506
Summa kortfristiga fordringar 2 717 3 427 2 719 3 026
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 502 7 453 5 376 11 758
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 12 219 10 880 8 094 14 784
Summa tillgångar 12 327 10 932 8 173 19 738

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 797 3 356 19 12 986
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 617 1 441 3 337 2 934
Summa fritt eget kapital 5 414 4 797 3 356 15 920
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 464 4 847 3 406 15 970
Summa obeskattade reserver 2 264 2 050 1 427 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 322 336 198 192
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 800 442 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 477 3 257 3 141 3 546
Summa kortfristiga skulder 4 599 4 035 3 339 3 738
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 327 10 932 8 173 19 738

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 58 52 53 55
Löner till styrelse & VD 840 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 16 153 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 174 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 250 1 250 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 250 1 250 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 265,69 % 269,64 % 242,44 % 395,51 %
Soliditet (%) 57,86 % 58,16 % 54,54 % 81,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,53 % 38,33 % 126,59 % 23,52 %
Riskbuffert (%) 22,29 % 22,29 % 69,04 % 18,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,69 % 8,34 % 19,00 % 12,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 293 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!