Nyckeltal för Bolagsstiftarna Holding QRB AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 0 16 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 0 5
Total omsättning 31 2 16 5
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 0 1 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 0 -1 0
Rörelseresultat 27 2 15 5
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 11 258 1 477 2 743 854
Skatt 0 335 618 180
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 992 187 338 908
Årets resultat 5 630 1 143 2 124 674
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 718 0 122 760
Ränteintäkter från koncernföretag 255 190 204 167
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 5 3 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 992 187 338 908
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag -5 628 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 266 1 290 2 405 -54
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 718 0 122 760
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 300 400 400 620
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 300 400 400 620

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 768 12 828 13 522 13 146
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 2 0
Summa kortfristiga fordringar 5 769 12 829 13 524 13 146
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 5 769 12 829 13 524 13 147
Summa tillgångar 6 069 13 229 13 924 13 767

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 5 5 762 3 596 3 657
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 630 1 143 2 124 674
Summa fritt eget kapital 5 635 6 905 5 720 4 331
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 5 735 7 005 5 820 4 431
Summa obeskattade reserver 0 5 266 6 577 8 982
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 335 958 1 527 355
Summa kortfristiga skulder 335 958 1 527 355
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 6 069 13 229 13 924 13 767

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 630 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 1 722,09 % 1 339,14 % 885,66 % 3 703,10 %
Soliditet (%) 94,50 % 82,29 % 76,61 % 80,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 104,48 % 1,72 % 3,17 % 8,22 %
Riskbuffert (%) 96,48 % 1,24 % 2,36 % 5,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19 303,23 % 0,00 % 2 093,75 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!