Nyckeltal för Bondans Fastigheter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 710 696 690 690
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 710 696 690 690
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 532 454 386 274
Personalkostnader 0 151 213 126
Avskrivningar 30 30 30 30
Summa rörelsekostnader -562 -635 -629 -430
Rörelseresultat 148 62 62 258
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 141 55 53 253
Skatt 28 12 12 56
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 141 55 53 253
Årets resultat 113 43 41 198
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 6 9 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 141 55 53 253
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 778 808 837 867
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 778 808 837 867
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 778 808 837 867

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 71 87 88 43
Summa kortfristiga fordringar 71 87 88 43
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 410 315 292 289
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 481 402 379 332
Summa tillgångar 1 259 1 210 1 217 1 199

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 140 140 140 140
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 737 694 652 455
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 113 43 41 198
Summa fritt eget kapital 850 737 693 653
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 990 877 833 793
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 219 244 269 294
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 219 244 269 294
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 28 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 50 89 86 82
Summa kortfristiga skulder 50 89 114 113
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 259 1 210 1 217 1 199

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 20 9
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 122 138 83
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 28 51 25
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 825 825 825 825
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 825 825 825 825
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 962,00 % 451,69 % 333,33 % 293,81 %
Soliditet (%) 78,63 % 72,48 % 68,45 % 66,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,24 % 6,27 % 6,36 % 31,90 %
Riskbuffert (%) 9,15 % 3,24 % 2,74 % 20,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,87 % 7,04 % 6,38 % 35,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 61 79 46
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!