Nyckeltal för Färg & Form Sweden AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 62 057 73 739 65 766 56 223
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 592 306 235 202
Total omsättning 62 649 74 045 66 001 56 425
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 27 985 24 514
Handelsvaror 28 904 37 380 0 0
Övriga externa kostnader 17 818 17 175 15 468 13 147
Personalkostnader 11 831 10 634 9 886 8 158
Avskrivningar 71 65 62 28
Summa rörelsekostnader -58 624 -65 254 -53 401 -45 847
Rörelseresultat 3 386 7 377 12 078 10 579
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 5 050 5 465 11 934 10 468
Skatt 1 078 1 154 2 582 2 255
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 250 7 265 11 934 10 468
Årets resultat 3 972 4 311 9 352 8 212
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 5 1 126
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 142 117 144 237
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 250 7 265 11 934 10 468
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 800 -1 800 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 234 193 283 210
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 193 283 210
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 234 193 283 210

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 15 731 22 289 11 515 14 212
Summa varulager 15 731 22 289 11 515 14 212
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 5 516 6 062 6 954 5 386
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 027 3 410 1 661 3 368
Summa kortfristiga fordringar 8 543 9 472 8 615 8 754
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 482 1 537 12 771 7 168
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 30 757 33 298 32 901 30 134
Summa tillgångar 30 990 33 490 33 184 30 344

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 020 1 020 1 020 1 020
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 18 018 13 707 9 356 5 143
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 972 4 311 9 352 8 212
Summa fritt eget kapital 21 990 18 018 18 708 13 355
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 23 010 19 038 19 728 14 375
Summa obeskattade reserver 0 1 800 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 500 3 280 2 000 4 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 500 3 280 2 000 4 500
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 000 1 000 1 500 0
Leverantörsskulder 884 2 653 1 661 3 538
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 597 5 719 8 296 7 930
Summa kortfristiga skulder 7 481 9 372 11 457 11 468
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 30 990 33 490 33 184 30 344

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 16 16 14 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 14 275 14 275 14 275 14 275
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 507 507 0 0
Summa säkerheter 14 782 14 782 14 275 14 275
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 507 507
Summa ansvarsförbindelser 0 0 507 507
Beviljad checkräkningskredit 7 000 7 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 780 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 200,84 % 117,47 % 186,66 % 138,84 %
Soliditet (%) 74,25 % 60,81 % 59,45 % 47,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,12 % 35,67 % 60,49 % 72,82 %
Riskbuffert (%) 9,17 % 21,15 % 35,33 % 33,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,01 % 9,69 % 17,93 % 18,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!