Nyckeltal för Fastighetsmäklare i Härnösand AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 419 5 649 5 967 5 840
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 43 55 57
Total omsättning 5 466 5 692 6 022 5 897
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 269 211 243 266
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 646 1 469 1 579 1 447
Personalkostnader 2 168 2 020 2 112 1 766
Avskrivningar 11 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 094 -3 700 -3 934 -3 479
Rörelseresultat 1 371 1 994 2 089 2 417
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 287 1 795 1 814 1 916
Skatt 288 389 406 434
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 752 1 994 2 089 2 415
Årets resultat 999 1 406 1 408 1 482
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 3
Övriga finansiella kostnader 38 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 752 1 994 2 089 2 415
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -465 -199 -275 -499
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 658 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 658 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 962 1 789 1 489 1 489
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 962 1 789 1 489 1 489
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 621 1 789 1 489 1 489

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 141 44 169 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 437 131 227 167
Summa kortfristiga fordringar 578 175 396 174
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 1 012 1 060 1 010 1 009
Summa kassa och bank 5 072 4 576 3 929 4 669
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 662 5 811 5 334 5 853
Summa tillgångar 9 283 7 599 6 823 7 342

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 124 2 358 1 690 818
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 999 1 406 1 408 1 482
Summa fritt eget kapital 4 123 3 764 3 098 2 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 173 3 814 3 148 2 350
Summa obeskattade reserver 3 818 3 353 3 154 2 879
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 758 63 125 104
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 534 369 396 2 008
Summa kortfristiga skulder 1 292 432 521 2 112
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 283 7 599 6 823 7 342

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 720 640 740 305
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 437,31 % 1 099,77 % 830,13 % 229,31 %
Soliditet (%) 75,27 % 82,71 % 80,21 % 60,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,08 % 31,73 % 38,17 % 54,00 %
Riskbuffert (%) 17,56 % 26,24 % 30,62 % 32,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,59 % 35,30 % 35,01 % 41,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!