Nyckeltal för AD Bilverkstad Gösta Jönssons Bilf:a AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 140 458 20 145
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 142 0 567
Total omsättning 41 282 458 20 712
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 143 138 16 709
Övriga externa kostnader 98 32 276 2 290
Personalkostnader 0 0 3 2 719
Avskrivningar 0 0 0 1
Summa rörelsekostnader -98 -175 -417 -21 719
Rörelseresultat -56 106 42 -1 007
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -56 104 37 -1 098
Skatt -12 22 9 -734
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -56 104 37 -1 098
Årets resultat -45 82 28 -364
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 7 94
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -56 104 37 -1 098
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 715 703 725 734
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 380 2 368 2 390 734
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 380 2 368 2 390 734

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 10
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 10 397
Övriga kortfristiga fordringar 1 2 3 297
Summa kortfristiga fordringar 1 2 13 704
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 3 2 3
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 4 15 707
Summa tillgångar 2 382 2 373 2 405 1 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 127 44 16 -18
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 397
Årets resultat -45 82 28 -364
Summa fritt eget kapital 82 126 44 15
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 202 246 164 135
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 329
Leverantörsskulder 0 0 16 195
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 171 2 095 2 150 0
Övriga kortfristiga skulder 9 31 75 782
Summa kortfristiga skulder 2 180 2 126 2 241 1 306
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 382 2 373 2 405 1 442

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,09 % 0,24 % 0,67 % 54,13 %
Soliditet (%) 8,48 % 10,37 % 6,82 % 9,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,72 % 42,28 % 22,56 % -813,33 %
Riskbuffert (%) -2,35 % 4,37 % 1,52 % -76,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 72,86 % 6,55 % -5,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!