Nyckeltal för Höganäs Fastighetsbyrå AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 434 5 787 5 875 6 142
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 46 0
Total omsättning 3 434 5 787 5 921 6 142
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 849 2 194 2 176 1 897
Personalkostnader 1 846 2 870 3 095 2 849
Avskrivningar 5 39 63 56
Summa rörelsekostnader -3 700 -5 103 -5 334 -4 802
Rörelseresultat -312 684 588 1 340
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -313 1 021 588 1 000
Skatt 0 191 114 218
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -313 681 588 1 340
Årets resultat -313 722 393 781
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -313 681 588 1 340
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -108 -80 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 340 0 -340
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 14 20 58 88
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 20 58 88
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 14 20 58 88

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 266 30 76 14
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 142 2 489 1 930
Övriga kortfristiga fordringar 106 1 330 813 712
Summa kortfristiga fordringar 372 4 502 3 378 2 656
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 43 175 110 12
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 415 4 677 3 488 2 668
Summa tillgångar 430 4 697 3 547 2 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 0 1 856 1 463 682
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -313 722 393 781
Summa fritt eget kapital -313 2 578 1 856 1 463
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital -163 2 728 2 006 1 613
Summa obeskattade reserver 0 0 340 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 145 102 56 104
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 448 1 866 1 144 699
Summa kortfristiga skulder 593 1 968 1 200 803
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 430 4 697 3 547 2 756

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 250 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 578 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 69,98 % 237,65 % 290,67 % 332,25 %
Soliditet (%) -37,91 % 58,08 % 63,62 % 67,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 192,02 % 24,96 % 26,06 % 71,90 %
Riskbuffert (%) -72,60 % 14,41 % 16,53 % 48,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,20 % 11,72 % 9,99 % 21,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!