Nyckeltal för INVOLVUS AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 528 1 812 1 389 1 253
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 226 0
Total omsättning 1 528 1 812 1 615 1 253
Rörelsens kostnader 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 758 1 754 1 348 465
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 5 5 5
Summa rörelsekostnader -1 758 -1 759 -1 353 -470
Rörelseresultat -230 54 262 784
Resultat 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat före skatt 11 155 4 408 4 176 4 076
Skatt 43 24 59 178
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 155 4 408 4 176 4 076
Årets resultat 11 112 4 384 4 117 3 898
Jämförelsestörande poster 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 902 5 497 3 914 3 292
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 33 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 7 0 0
Övriga finansiella kostnader 1 550 1 135 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 155 4 408 4 176 4 076
Bokslutsdispositioner 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 9
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 5 9
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 902 5 497 3 914 3 292
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 179 100 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 062 3 018 2 887 2 452
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa anläggningstillgångar 1 062 3 018 2 891 2 462

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 267 106 0 2 861
Övriga kortfristiga fordringar 251 148 0 8
Summa kortfristiga fordringar 11 518 254 0 2 869
Kassa och bank 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa kortfristiga placeringar 0 88 88 88
Summa kassa och bank 1 021 3 733 4 627 767
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa omsättningstillgångar 12 538 4 075 4 715 3 724
Summa tillgångar 13 600 7 093 7 606 6 185

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserat resultat 850 966 849 351
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 112 4 384 4 117 3 898
Summa fritt eget kapital 11 962 5 350 4 966 4 249
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital 12 012 5 400 5 016 4 299
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 387 77 6 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 068 1 464 2 386 1 672
Övriga kortfristiga skulder 133 152 198 214
Summa kortfristiga skulder 1 588 1 693 2 590 1 887
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital och skulder 13 600 7 093 7 606 6 185

Noter

2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 11 800 4 500 4 000 3 400
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Kassalikviditet (%) 789,61 % 235,50 % 178,65 % 192,69 %
Soliditet (%) 88,32 % 76,13 % 65,95 % 69,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,87 % 81,63 % 83,25 % 94,81 %
Riskbuffert (%) -4,19 % 10,79 % 54,90 % 65,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 628,60 % 180,24 % 300,65 % 325,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!