Nyckeltal för Johnny Fohlins Redovisningsbyrå Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 087 12 021 12 478 12 822
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 122 110 42
Total omsättning 12 103 12 143 12 588 12 864
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 107 558 1 247 881
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 158 2 046 2 047 2 026
Personalkostnader 9 207 8 470 9 155 9 432
Avskrivningar 0 0 0 53
Summa rörelsekostnader -11 472 -11 074 -12 449 -12 392
Rörelseresultat 631 1 069 139 472
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 447 1 149 461 482
Skatt 118 272 129 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 632 1 071 145 482
Årets resultat 329 877 332 353
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 6 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 632 1 071 145 482
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -185 78 316 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 43 43 43 43
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 43 43 43 43
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 55 55 35 35
Summa finansiella anläggningstillgångar 55 55 35 35
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 98 98 78 78

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 710 1 099 1 388 1 155
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 178 1 964 2 004 2 932
Summa kortfristiga fordringar 1 888 3 063 3 392 4 087
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa kassa och bank 7 184 5 482 4 367 3 888
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 10 072 9 544 8 759 8 975
Summa tillgångar 10 169 9 642 8 837 9 053

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 4 465 3 588 5 256 4 903
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 329 877 332 353
Summa fritt eget kapital 4 794 4 465 5 588 5 256
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 914 4 585 5 708 5 376
Summa obeskattade reserver 894 709 787 1 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 750 1 376 95 342
Summa långfristiga skulder 750 1 376 95 342
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 94 142 176 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 518 2 830 2 071 2 061
Summa kortfristiga skulder 3 612 2 972 2 247 2 231
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 10 169 9 642 8 837 9 053

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14 14 14 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 2 000 2 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 251,16 % 287,52 % 345,30 % 357,46 %
Soliditet (%) 54,80 % 52,97 % 71,16 % 68,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,34 % 20,97 % 2,31 % 7,79 %
Riskbuffert (%) 6,21 % 11,11 % 1,64 % 5,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,23 % 8,91 % 1,16 % 3,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!