Nyckeltal för Kerstin Romberg Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 137 166 333 333
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 137 166 333 333
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 133 147 199 248
Personalkostnader 271 629 544 1 051
Avskrivningar 0 0 0 6
Summa rörelsekostnader -404 -776 -743 -1 305
Rörelseresultat -267 -611 -410 -972
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -58 1 007 1 135 555
Skatt 0 216 250 126
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -228 1 209 1 353 609
Årets resultat -57 792 885 429
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 805 1 757 1 565
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -228 1 209 1 353 609
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 170 -202 -218 -54
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 89 89 89 100
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 89 89 89 100
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 805 1 757 1 565
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 124 5 204 4 980 4 523
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 124 5 204 5 202 4 745
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 213 5 293 5 291 4 846

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 47 113 52 70
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 042 883
Övriga kortfristiga fordringar 26 206 21 211
Summa kortfristiga fordringar 73 319 1 115 1 164
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 813 3 212 1 384 1 156
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 886 3 531 2 498 2 320
Summa tillgångar 8 099 8 825 7 789 7 165

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 282 5 678 4 977 4 725
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -57 792 885 429
Summa fritt eget kapital 6 225 6 470 5 862 5 154
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 345 6 590 5 982 5 274
Summa obeskattade reserver 1 488 1 658 1 456 1 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 266 577 351 653
Summa kortfristiga skulder 266 577 351 653
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 099 8 825 7 789 7 165

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 222 222
Summa ansvarsförbindelser 0 0 222 222
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 188 184 177
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 084,96 % 611,96 % 711,97 % 355,28 %
Soliditet (%) 91,88 % 88,52 % 90,58 % 86,35 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,06 % 15,48 % 19,18 % 9,84 %
Riskbuffert (%) -2,82 % 13,70 % 17,37 % 8,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -166,42 % 728,31 % 406,31 % 182,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!