Nyckeltal för Läkarmottagningen Erik Ohlsson AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 921 819 989 1 052
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 19 0 39
Total omsättning 921 838 989 1 091
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 29 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 411 461 449 490
Personalkostnader 3 59 5 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -443 -520 -454 -490
Rörelseresultat 478 318 535 601
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 653 421 554 668
Skatt 143 93 125 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 545 316 534 691
Årets resultat 510 321 428 497
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 91
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 3 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 545 316 534 691
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 -8 0 -23
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 108 105 20 -23
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 9 9 9
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 9 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 9 9 9
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 261 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 261 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 5 270 9 9 9

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 69 54 73 91
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 35 1 0
Summa kortfristiga fordringar 70 89 74 91
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 4 943 4 943 4 943
Summa kassa och bank 621 547 1 250 846
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 691 5 580 6 267 5 881
Summa tillgångar 5 961 5 589 6 277 5 891

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 750 429 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 510 321 428 497
Summa fritt eget kapital 1 260 750 428 497
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 380 870 548 617
Summa obeskattade reserver 606 714 819 839
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 929 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 929 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 3 929 4 752 4 312
Övriga kortfristiga skulder 46 77 157 122
Summa kortfristiga skulder 46 4 006 4 909 4 434
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 5 961 5 589 6 277 5 891

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 497
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 1 502,17 % 15,88 % 26,97 % 21,13 %
Soliditet (%) 30,64 % 24,98 % 18,35 % 20,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,84 % 22,63 % 46,37 % 55,94 %
Riskbuffert (%) 9,14 % 5,64 % 8,50 % 11,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 59,17 % 38,22 % 53,89 % 65,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!