Nyckeltal för M-Ringen i Uppsala AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 139 658 875 702
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 0 0 0
Total omsättning 2 148 658 875 702
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 43 0 0 0
Handelsvaror 207 0 0 0
Övriga externa kostnader 902 231 285 283
Personalkostnader 538 296 421 254
Avskrivningar 10 3 7 7
Summa rörelsekostnader -1 700 -530 -713 -544
Rörelseresultat 448 121 161 154
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 532 116 153 139
Skatt 111 26 35 45
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 446 116 153 139
Årets resultat 421 90 118 94
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 6 8 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 446 116 153 139
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 86 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 8 16 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 8 16 23
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 745 725 725 725
Summa finansiella anläggningstillgångar 745 725 725 725
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 779 732 741 748

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 79 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 75 22 14 65
Summa kortfristiga fordringar 154 22 14 65
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 175 263 637 299
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 329 285 651 364
Summa tillgångar 2 108 1 017 1 392 1 111

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 1 232 576 459 366
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 421 90 118 94
Summa fritt eget kapital 1 653 666 577 460
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 753 766 677 560
Summa obeskattade reserver 68 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 64 197 274 355
Summa långfristiga skulder 64 197 274 355
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 0 2 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 202 54 438 197
Summa kortfristiga skulder 223 54 440 197
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 2 108 1 017 1 392 1 111

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 170 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 595,96 % 527,78 % 147,95 % 184,77 %
Soliditet (%) 85,54 % 75,32 % 48,64 % 50,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,73 % 15,14 % 22,60 % 24,82 %
Riskbuffert (%) 20,60 % 9,61 % 10,45 % 11,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,76 % 16,72 % 16,57 % 17,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!