Nyckeltal för MAYAS BARNLÄKARMOTTAGNING AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 650 2 440 1 352 2 239
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 25 3 0
Total omsättning 2 650 2 465 1 355 2 239
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 1 29 24
Övriga externa kostnader 307 290 294 449
Personalkostnader 902 938 868 902
Avskrivningar 65 65 65 67
Summa rörelsekostnader -1 285 -1 294 -1 256 -1 442
Rörelseresultat 1 365 1 171 99 797
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 1 067 1 545 -113 739
Skatt 261 308 39 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 785 1 806 -184 848
Årets resultat 806 1 236 -153 586
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 88 41 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 12 5 19
Övriga finansiella kostnader 660 0 784 442
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 785 1 806 -184 848
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 282 -261 71 -109
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 856 916 976 1 036
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 16 22 27
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 867 932 998 1 063
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 867 932 998 1 063

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 357 140 230 154
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 111 14 12
Summa kortfristiga fordringar 370 251 244 166
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 2 390 2 458 1 605 1 986
Summa kassa och bank 1 307 963 304 225
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 4 067 3 671 2 152 2 377
Summa tillgångar 4 934 4 604 3 150 3 441

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 2 545 1 496 1 833 1 419
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 806 1 236 -153 586
Summa fritt eget kapital 3 351 2 732 1 680 2 005
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 3 471 2 852 1 800 2 125
Summa obeskattade reserver 825 1 107 845 916
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 274 313 254 292
Summa långfristiga skulder 274 313 254 292
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 365 332 251 107
Summa kortfristiga skulder 365 332 251 108
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 4 934 4 604 3 150 3 441

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 188 184 172
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 459,45 % 365,66 % 218,33 % 362,04 %
Soliditet (%) 82,67 % 79,67 % 76,91 % 81,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,24 % 49,24 % -7,59 % 30,28 %
Riskbuffert (%) -48,59 % 38,21 % -89,29 % -33,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,42 % 73,52 % -71,97 % 17,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!