Nyckeltal för MotorHalland Fastigheter AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 560 13 932 6 446 3 297
Övriga rörelseintäkter 0 0 210 0
Total omsättning 14 560 13 932 6 656 3 297
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 6 613 6 640 3 477 325
Rörelseresultat 7 574 6 781 2 755 2 794
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 785 3 795 98 1 755
Skatt 783 772 284 376
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 616 5 024 1 502 2 316
Årets resultat 3 002 3 023 1 034 1 378
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 53 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 28 652 479
Externa räntekostnader 3 011 1 729 601 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 616 5 024 1 502 2 316
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 1 220 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -831 -1 229 -1 404 -561
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 170 170 175 693 181 905 24 918
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 815 6 135 6 512 254
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 95 003
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 175 985 181 828 188 417 120 175
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 175 985 181 828 188 417 120 175

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 476 2 983 1 220 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 22 42 6 217
Summa kortfristiga fordringar 8 534 3 005 1 262 6 217
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 98 18 2 219 65
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 632 3 023 3 481 6 281
Summa tillgångar 184 617 184 851 191 898 126 457

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 020 1 020 1 020 1 020
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 193 3 170 2 136 758
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 002 3 023 1 034 1 378
Summa fritt eget kapital 9 195 6 193 3 170 2 136
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 215 7 213 4 190 3 156
Summa obeskattade reserver 39 717 38 886 37 656 47 602
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 087 1 098 1 833 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 126 000 130 666 135 333 50 297
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 4 590 25 012
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 126 000 130 666 139 923 75 309
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 667 4 667 4 667 0
Leverantörsskulder 63 0 1 800 89
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 868 2 321 1 829 300
Summa kortfristiga skulder 7 598 6 988 8 296 389
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 184 617 184 851 191 898 126 457

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 140 000 140 000 140 000 140 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 140 000 140 000 140 000 140 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 113,61 % 43,26 % 41,96 % 1 614,91 %
Soliditet (%) 21,39 % 19,41 % 16,65 % 30,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,69 % 14,01 % 4,70 % 6,06 %
Riskbuffert (%) 2,04 % 2,48 % 0,64 % 1,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,02 % 23,45 % 3,86 % 55,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!