Nyckeltal för OL Invest AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 5 677 7 115 7 124
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 78 12 22
Total omsättning 2 5 755 7 127 7 146
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 259 398 412
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 159 1 450 1 352 1 327
Personalkostnader 13 3 593 3 673 3 511
Avskrivningar 0 120 198 204
Summa rörelsekostnader -172 -5 422 -5 621 -5 454
Rörelseresultat -171 332 1 506 1 692
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -169 4 523 1 627 1 750
Skatt 27 0 151 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -169 3 307 1 503 1 675
Årets resultat 104 2 373 75 185
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 972 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 7 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 11 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -169 3 307 1 503 1 675
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 300 -2 150 -1 400 -1 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 216 124 75
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 1 142 1 294
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 54 100
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 1 196 1 394
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 972 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 828 2 626 458 80
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 828 2 626 458 80
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 3 828 2 626 1 654 1 474

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 0 0 171 107
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 145 313 1 444 787
Övriga kortfristiga fordringar 0 532 198 306
Summa kortfristiga fordringar 145 845 1 813 1 200
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 883 2 651 1 350 1 882
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 1 028 3 496 3 163 3 082
Summa tillgångar 4 856 6 121 4 816 4 557

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 3 181 2 309 2 233 2 048
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 104 2 373 75 185
Summa fritt eget kapital 3 285 4 682 2 308 2 233
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 3 391 4 788 2 414 2 339
Summa obeskattade reserver 0 0 1 216 1 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 994 994 435 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 17 217
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 17 217
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 17 200 200
Leverantörsskulder 0 31 149 69
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 427 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 42 292 385 392
Summa kortfristiga skulder 469 340 734 661
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 4 856 6 121 4 816 4 557

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 0 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 500 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 219,19 % 1 028,24 % 430,93 % 466,26 %
Soliditet (%) 69,83 % 78,22 % 68,73 % 73,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,98 % 69,07 % 45,41 % 50,35 %
Riskbuffert (%) -3,48 % 52,64 % 30,41 % 35,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8 450,00 % 58,16 % 20,97 % 23,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!